Samsung

Jemgyýet

11.07.2024 09:25
167
15-nji iýuldan başlap, Daniýanyň Kopengagen şäherinde ekologiýa taýdan jogapkärçilikli hereketleri üçin syýahatçylary sylaglarlar diýip, BBC britan ýaýlyma beriş korporasiýasy habar berýär.
10.07.2024 10:15
213
ÝUNISEF tarapyndan başlanan alty hepdelik «Psihiki saglyk we kyn ýagdaýdaky mugallymlar hem-de çagalar üçin we psihososial goldaw (PSPSG)» atly intensiw we ählumumy okuw tamamlanýar. Professional goldawa bolan islegiň artmagy bilen baglylykda, bu okuw dürli pudaklarda işleýän işgärlere çagalara we terbiýeçilere psihiki saglyk we abadançylyk goldawyny bermäge, şol sanda gender zorluklary bolan ýagdaýynda hem bu goldawy bermäge mümkinçilik döredýär.
09.07.2024 13:25
261
I.M. Seçenow adyndaky Birinji Moskwa döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň alymlary tarapyndan taýýarlanylan epidemiologiýa we suw üpjünçiliniň gigiýenasy boýunça okuw kitaplary GDA ýurtlarynda tanyşdyrylar. Bu barada teklip Duşenbe şäherinde geçirilen “Durnukly ösüş üçin suw” ýokary derejeli Üçünji halkara maslahatynda beýan edildi.
09.07.2024 13:11
292
Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlar aýratyn maliýeleşdirilýän bilelikdäki ylmy grantlar maksatnamasyny ýola goýmagy meýilleşdirýärler.
09.07.2024 01:22
19
1-nji iýulda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisinde Hytaý tarapyndan öňe sürlen emeli aňyň kuwwatyny artdyrmak ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmak hakynda Kararnama biragyzdan kabul edildi. Türkmenistan we 140-dan gowrak ýurt bilelikde bu Kararnama gol çekdi.
08.07.2024 10:27
235
Gazagystanyň Almaty şäheri 2024-nji ýylyň birinji ýarymynda Merkezi Aziýada «iň gymmat şäher» adyny saklap gelýär diýip, Gazagystanyň halkara habarlar agentligi durmuşyň bahasy we hili boýunça dünýädäki iň iri maglumatlar merkezine «Numbeo» salgylanyp habar berýär.
08.07.2024 10:10
187
Merkezi Aziýa ýurtlaryna syýahat edýän hytaýly jahankeşdeleriň sany barha artýar, diýip Hytaýyň iňlis dilinde neşir edilýän China daily gazeti habar berýär.
05.07.2024 21:45
137
5-nji iýulda BMG-niň Ženewadaky edarasynyň ýanyndaky Türkmenistanyň hemişelik wekilhanasy beýleki Merkezi Aziýa ýurtlarynyň wekilhanalary hem-de Ýewropa Bileleşiginiň wekilhanasy bilen hyzmatdaşlykda Adam hukuklary boýunça geňeşiniň 56-njy mejlisiniň çäklerinde çäre geçirdiler.
05.07.2024 14:50
208
Hytaýda Şençžen hem-de Çžunşan şäherlerini birleşdirýän köprüleriň we ýerasty geçelgeleriň ulgamy açyldy.
05.07.2024 14:38
319
«Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň köpugurly «Çapar Pay» ykjam goşundysynda «Türkmenistan» milli awiakompaniýasynyň içerki gatnawlary üçin awiabiletleri satyn almagyň aňsat usuly hödürlenýär.