Samsung

Wakalar

26.05.2023 20:52
282
Astana halkara forumy - AIF 2023 8-9-njy iýunda Gazagystanyň paýtagtynda Prezident Kasym-Jomart Tokaýewiň howandarlygynda geçiriler. 40 panele we ugurdaş çärelere onlarça halkara spiker we moderator gatnaşar. Forumyň iň esasy temasy - Merkezi Aziýa we onuň täze kynçylyklaryň öňünde dünýä arenasyndaky orny.
26.05.2023 17:31
610
Russiýanyň Federal Ýygnagynyň Federasiýalar Geňeşiniň başlygy Walentina Matwiýenko Türkmenistanyň Mejlisiniň başlygy Dünýägözel Gulmanowa bilen duşuşykda Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda täze ikitaraplaýyn parlamentara ylalaşygyna gol çekmegi teklip etdi. Bu barada Federasiýalar Geňeşiniň resmi saýty habar berýär.
26.05.2023 15:00
127
Birleşen Milletler Guramasynyň Owganystana ýardam missiýasynyň (UNAMA) başlygy Roza Otunbaýewa «Merkezi Aziýa - Ýewropa Bileleşigi» görnüşindäki Owganystan üçin ýörite wekilleriň duşuşygyna gatnaşmak üçin Aşgabat şäherine iş sapary bilen geldi.
26.05.2023 14:19
142
Aşgabat Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Ýewropa Bileleşiginiň Owganystan üçin ýörite wekilleriniň ýygnanýan ýerine öwrüldi. Oňa gatnaşmak üçin ÝB-ň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň wekilleri türkmen paýtagtyna geldiler.
26.05.2023 12:05
543
Saglygy goraýyşyň meseleleri jähtinde serhetleri utgaşdyrylan ýagdaýda dolandyrmak Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň wekilleriniň Migrasiýa baradaky halkara guramasynyň (MHG) sebitleýin edarasynyň baş hünärmeni bilen duşuşygynda esasy tema boldy. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň saýty habar berýär.
26.05.2023 10:20
320
Türkmenistanyň Awstriýadaky ilçihanasy BMG-niň Neşeler we Jenaýaçylyk baradaky Müdirliginiň Merkezi Aziýa boýunça Sebitleýin edarasy bilen bilelikde BMG-niň jenaýatçylygyň öňüni almak wejenaýat adalaty boýunça Wenada bolan 32-nji komissiýasynyň çäklerinde «Jenaýatçylygyň öňüni almak boýunça işlerde ikitaraplaýyn dialogyň we köptaraplaýyn resminamalaryň ähmiýeti» atly ugurdaş çäräni gurady.
25.05.2023 22:57
105
Türkmenistan, 24-nji maýdan 26-njy maý aralygynda Germaniýanyň Leýpsig şäherinde geçirilýän Halkara ulag forumynyň (ITF) ýyllyk sammitine gatnaşýar.
25.05.2023 16:34
844
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň politehniki orta hünär mekdebinde 26-njy noýabry «Bütindünýä durnukly ulag güni» diýlip yglan edilmegi mynasybetli maslahat geçirildi.
25.05.2023 15:51
559
Ýurduň baş prokurorynyň orunbasary Begenç Gurbangulyýewiň baştutanlygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti BMG-niň jenaýatçylygyň öňüni almak we jenaýat adalaty boýunça komissiýasynyň (CCPCJ) Wenada geçýän 32-nji sessiýasyna gatnaşýar.
25.05.2023 15:19
694
Russiýanyň Türkmenistandaky täze ilçisi Iwan Wolynkin Prezident Serdar Berdimuhamedowa ynanç hatyny gowşurdy. Ilçi bilen söhbetdeşligiň barşynda Prezident iki ýurduň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklarda oňyn ösüşi belledi – diýip, TDH habar berýär.