Iň täze habarlar

"Türkmendemirýollary" agentligi Fransiýanyň "Arterail" fransuz kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygy ýola goýýar

23.02.2024 | 17:22 |
 "Türkmendemirýollary" agentligi Fransiýanyň "Arterail" fransuz kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygy ýola goýýar

"Türkmendemirýollary” agentliginiň wekilleri Fransiýanyň demir ýol ulgamlaryna hyzmatlary hödürlemäge ýöriteleşen “Arterail” kompaniýasynyň wekilleri bilen sanly ulgam arkaly gepleşikleri geçirdiler. Oňa fransuz kompaniýasynyň esaslandyryjysy we ýolbaşçysy Žerom Garsýan we kompaniýanyň hünärmenleri, Türkmenistanyň Fransiýadaky ilçihanasynyň wekilleri gatnaşdylar.

Türkmen demirýolçulary ýurduň demirýol infrastruktura taslamalary, demirýol pudagyny döwrebaplaşdyrmak we elektrikleşdirmek boýunça hyzmatdaşlyk meseleleri bilen fransuz hünärmenlerini tanyşdyrdylar. Fransiýaly hünärmenler öz gezeginde Türkmenistanyň demirýol ulaglary edarasy bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy ýola goýmaga gyzyklanma bildirýändiklerini we bar bolan taslamalara gatnaşyp, ýurduň ykdysadyýetine öz saldamly goşantlaryny goşmagy maksat edinýändiklerini beýan etdiler.

Duşuşygyň dowamynda türkmen tarapy hyzmatdaşlygy ösdürmek meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin “Arterail” kompaniýasynyň wekiliýetini Türkmenistana gelmäge çagyrdy.

Demirýol ulaglary pudagynda türkmen-fransuz hyzmatdaşlygyny ýola goýmak bilen baglylykda özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekişmek üçin resminamanyň taslamasyny taýýarlamak babatda hem pikir alyşmalar boldy.

ORIENT news

Foto: orient.tm

Şeýle hem okaň: