Iň täze habarlar

"DevFest'23" - çykyş etjekler bilen tanyşlyk (3-nji sany)

09.12.2023 | 07:43 |
 "DevFest'23" - çykyş etjekler bilen tanyşlyk (3-nji sany)

Aşgabatda "DevFest'23" atly festiwalyň geçirilmegine bir hepdeden gowrak wagt galdy. Öz gezeginde "ORIENT" festiwalda çykyş edýänler bilen okyjylary tanyşdyrmagyny dowam etdirýär. Bu sanymyzda festiwalda çykyş etjek Enejan Bendowa, Jelaleddin Soltanow, Kemran Kadyrow we Agöýli Mergenow bilen tanyş boluň.

Jelaleddin Soltanow, Google düzüjileriň Türkmenistandaky tehnologiýa okuwlary boýunça ilkinji hünärmenidir. Öz ugruna ökde hünärmen bolmak bilen, Jalaleddin "Aşgabat DevFest" festiwalyny özüniň baý tejribesi we bilimi bilen doldurar. "Google" kompaniýasynda düzüji bilermen hökmünde, ol tehnologiýa taýdan okuwlar we maşyn öwreniş babatda iki dürli ugurda maglumat tehnologiýasy pudagyna ähmiýetli goşant goşdy. Möhüm meseleleri çözmekde tehnologiýany giňden ulanmagy ýüregine düwen Jelaleddiniň bu ugurda çylşyrymly meseleleri aňsat çözmekde uly ukyby bar.

Tehnologiýa okuwlarynyň amaly tarapy we gündelik işlerde tutýan orny barada pikir alyşmak üçin Aşgabatdaky "DevFest'23" çäresine gatnaşyň.

Festiwalda indiki çykyş etjek ildeşimiz Enejan Bendowadyr. Ol Beýik Britaniýada maglumat we kommunikasiýa tehnologiýasy maksatnamasyny tapawutlanyp gutarandan soň, Enejan tejribe toplady we uniwersitetiň web toparynda bir ýyllap işledi.

Enejan esasan zenanlary IT meýdançasyna girmäge höweslendirýär. Ol STEM (ylym, tehnologiýa, in inženerçilik we matematika) ugurlarynda aýal-gyzlaryň üstünlikli işläp düzüjiler, inženerler we telekeçiler bolup biljekdigine ynanmaklarynyň möhümdigine düşündi. Enejan öz otagynda köplenç ýeke galýardy, ýöne muňa garamazdan sabyrlylyk bilen öz iş ugruny gurdy, gyzlary tehnologiýa çekmäge gönükdirilen maslahatlara, seminarlara we çärelere gatnaşyp başlady we Beýik Britaniýada okap ýörkä bu pudakdaky öňdebaryjy zenanlar bilen aragatnaşygy ýola goýdy.

Onuň çykyşy tehnologiýalar giňişligine aralaşmagynyň başynda ýa-da tehnologiýa pudagyna aralaşmak isleýän we nireden başlamalydygyny bilmeýänlere düşündiriş bermäge gönükdirilendir. Ilki başda ähli endikleri we gurallary öwrenmek kyn bolup biler. Bu söhbetdeşlik hemmelere peýdaly bolar. Hususan-da, Enejan jemgyýetimizdäki zenan maşgalalary festiwala gatnaşmaga çagyrýar.

Kemran Kadyrow "Google-dan" we Garward uniwersitetinden degişli şahadatnamalary edinen kompýuter oýunlaryny işläp düzüjidir. Ol IT karýerasynyň başynda 5 sany özbaşdak taslamany döretdi we frilansa we satuwlara geçdi we häzirki wagtda 5000-den gowrak oňyn syn ýygnady. Kemran şeýle hem, "YaÝunior" onlaýn IT ösüş mekdebinde mugallymçylyk edýär.

Onuň sessiýasy bir wagtyň özünde oýun pudagynyň üç ugruna bagyşlanar we bir sagatlyk ussatlyk sapagy bilen dowam eder. Bu seminar IT ugruna çuňňur düşünmegi talap etmeýänligi sebäpli, oýunlara höwesli her bir adam üçin peýdaly bolar. Ussatlyk sapagynyň başynda Kemran giriş sapagyny geçirer we kem-kemden oýun ösüşindäki has inçe temalara geçer. Öz oýunlaryňyzy döretmek hakda pikir edýän bolsaňyz geliň, Kemranyň bu ugurda toplan tejribesinden bir zatlar öwreneliň!

Agöýli Mergenow, awtomatlaşdyryş we amaly kompýuter ylymlary hünäri bolan 22 ýaşly zehinli talypdyr. Ol 6 ýyl bäri IT pudagynda işleýär: ýerli IT kompaniýasyndan başlap, frilans işine geçdi. Agöýli häzirki wagtda milli we halkara taslamalary döretmek boýunça toparlaýyn hyzmatdaşlykda bir türkmen startapynda (täze kompaniýasy) iş alyp barýar.

Agöýliniň çykyşy programmanyň serwer tarapynyň düzüjileri üçin programma başarnyklaryny öwretmekden ybaratdyr. IT barada aýdylanda, adatça, köp hünärmenler diňe tehniki bilimleri bilmek ýeterlik diýip hasap edýär - aslynda, munuň üçin toparlaýyn işlemek başarnyklary hem wajypdyr. Islenýän netijeleri nädip has çalt gazanyp bolar? Toparyňyz bilen bilelikde taslama möhletlerine nädip baha bermeli? Size bagly däl bolsa, öndürijiligi nädip ýokarlandyrmaly? Programmaňyzy nädip barlamaly we garşydaş topar bilen gowy aragatnaşyk saklamaly? Bu soraglaryň hemmesine jogaplary “Ashgabat DevFest'23” festiwalynda Agöýliniň çykyşyndan öwrenersiňiz! Ol bu pudakda işlemegiň syrlaryny açar we zerur hünärleri üstünlikli ulanmagy öwreder. Onuň çykyşy ilki bilen programmistlere gönükdirilendir, ýöne bu işiň ähli ugurlaryndaky hünärmenler üçin hem peýdaly bolup biler.

Şeýlelikde, biz "DevFest'23" festiwalynda çykyş etjekleri tanyşdyrýan nobatdaky makalamyzy jemleýäris. Indiki bölümde biz Alfred Salahow, Daniil Maýkowskiý, Emir Hudaýberdiýew we Nazar Annanazarow bilen sizi tanyşdyrarys. “DevFest” festiwalyna ýazylyň we IT ulgamynda öňdebaryjy ildeşlerimiziň çykyşlaryny diňläň!

Saparguly Mahtumow

Foto: GDG Ashgabat

Şeýle hem okaň: