Samsung

Bildirişler

30.09.2022 00:48
1474
Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy Aşgabatda ilkinji gezek “Planetany bilelikde halas ederis” atly gözleglere we öňde duran meselelere bagyşlanan howa bilen baglanyşykly ekofestiwaly gurar diýip, diplomatik wekilhananyň metbugat beýanatynda habar berilýär.
29.09.2022 23:40
1461
Gämi gurulmagy meýilleşdirilýänligi sebäpli iş tejribesi bolan hünärmenleri we inženerleri işe çagyrýarys (degişli sertifikatly hünärmenlere garaşylýar).
22.09.2022 07:07
1311
Çäräniň guramaçylary bolan Aşgabadyň zenanlar toparynyň, paýtagtymyzyň Halkara mekdebiniň hem-de Pakistan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň wekilleri biperwaý bolmadyklaryň hemmesini “Pakistany goldalyň. Suw alma” diýen haýyr-sahawat çäresine gatnaşmaga çagyrýarlar.
13.09.2022 00:56
1414
Beýik Britaniýanyň Aşgabatdaky ilçihanasy Ýelizaweta II-njiniň aradan çykmagy sebäpli 13-nji sentýabrda, hepdäniň sişenbe güni gynanç kitabynyň açylýandygyny habar berdi. Bu barada ilçihananyň internet ulgamlaryndaky sahypalarynda aýdylýar.
10.07.2022 03:37
11349
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty 2022/2023-nji okuw ýyly üçin talyplyga kabul edýändigini yglan edýär
10.07.2022 03:07
2632
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty 2022/2023-nji okuw ýyly üçin talyplyga kabul edýär
05.07.2022 02:43
2075
Ýaponiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy dünýä ähmiýetli ilkinji gözden geçirilişe – “Men suşini halaýaryn” atly ýapon gaznasynyň göçme sergisine çagyrýar. Diplomatik wekilhananyň habar berşi ýaly, çäräniň açylyşy 8-nji iýulda Türkmenistanyň şekillendiriş sungaty muzeýinde geçiriler.
12.06.2022 20:13
1492
15-nji iýunda Türkmenistanyň Söwda-senagat palatasy wideoaragatnaşyk arkaly türkmen telekeçileriniň Hindistanyň işewürleri bilen duşuşygyny guraýar – diýlip, TSSP-nyň resmi saýtynda habar berilýär.
08.06.2022 22:51
2543
Ýaş zehinli suratkeşler Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň agzasy bolmaga mümkinçilik alarlar – diýip, şu gün gurama yglan etdi.
03.06.2022 01:17
1833
16-njy iýunda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi döwlet eýeçiligindäki emläkleri satmak boýunça bäsleşikli söwdalary ilkinji gezek onlaýn arkaly geçirer diýlip, edaranyň bildirişinde aýdylýar.