Iň täze habarlar

Türkmen küştçi gyzy 4-nji tapgyra gatnaşandan soň ýetginjekleriň dünýä çempionatynda 1-nji we 2-nji ýerleri paýlaşýar

17.11.2023 | 13:33 |
 Türkmen küştçi gyzy 4-nji tapgyra gatnaşandan soň ýetginjekleriň dünýä çempionatynda 1-nji we 2-nji ýerleri paýlaşýar

Türkmen küştçisi Leýla Şöhradowa, 4-nji tapgyra gatnaşanyndan soň, 16 ýaşa çenli gyzlaryň arasynda dünýä çempionatynda 1-2 orny paýlaşýar. Leýla, ýaryşyň başyndan şu wagta çenli oýnan 4 oýnunyň hemmesinde ýeňiş gazandy we Elo reýtingini 100 utuk ýokarlandyrmagy başardy. Dördünji tapgyrdan soň Leýlanyň reýting görkezijisi 2650 bal görkezýär diýip, Türkmenistan Küşt federasiýasynyň metbugat beýanatynda aýdylýar.

5-nji tapgyra gatnaşan Leýla, dürli ýaş kategoriýalarynyň köp sanly dünýä çempiony 4 oçko toplan russiýaly Aleksandr Şwedowa bilen duşuşar.

TKF-da Türkmenistanyň tälimçiler toparynyň - Serdar Annaberdiýewiň we Gurbangeldi Amangeldiýewiň işini belläp geçdi, olar her tapgyrdan öň oýunçylaryň garşydaşlarynyň oýun stilini üns bilen öwrenýärler we oýna güýçli taýýarlyk görýärler.

2.jpg

Mümkin bolan 4-den 3,5 utuk toplap, ilkinji onluga giren, 125 gatnaşyjynyň gatnaşýan 14 ýaşa çenli gyzlaryň arasynda kategoriýada bäsleşýän beýleki küştçi Mähri Agamyradowa boşlugy ýapýar. 4-nji tapgyra gatnaşandan soň, Mähri hem Elo reýtingini 50 bal ýokarlandyrmagy başardy. 5-nji tapgyra çykan Mähri, ukrainaly küştçi, FIDE kandidaty Božena Piddubna bilen duşuşar.

Beýleki gatnaşyjylarymyzyň arasynda Amanmuhammet Hommadow bilen Lala Şöhradowanyň hersi 2,5 bal, Sanjar Gaýbullaýew we Gurbanmyrat Rüstemow 1,5 utuk toplamagy başardylar.

Şu gün ýerli wagt bilen sagat 19:00-da çempionatyň 5-nji tapgyry geçiriler. Çempionatyň onlaýn ýaýlymyny lichess.org web sahypasynda görüp bilersiňiz.

ORIENT news

Foto: TKF

Şeýle hem okaň: