Iň täze habarlar

Türkmenistanyň Ukrainadaky Ilçihanasy Kiýew şäherinde talyp ýaşlaryň arasynda kiçi fotbol boýunça ýaryş geçirdi

19.06.2024 | 22:05 |
 Türkmenistanyň Ukrainadaky Ilçihanasy Kiýew şäherinde talyp ýaşlaryň arasynda kiçi fotbol boýunça ýaryş geçirdi

“Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýyly diýip yglan edilmegi, Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli Türkmenistanyň Ukrainadaky Ilçihanasy tarapyndan Kiýew şäheriniň ýokary okuw jaýlarynda okaýan talyp ýaşlaryň arasynda kiçi futbol boýunça ýaryş guraldy.

Sport ýaryşynyň başynda Ilçihananyň diplomatik işgärleri biziň ýurdumyzda köpçülikleýin sport çäreleriniň yzygiderli geçirilýändigini, köp sanly sport desgalarynyň gurulýandygyny, sport bilen işjeň meşgullanmak we dynç almak üçin meýdançalaryň durkunyň täzelenýändigi barada gürrüň berdiler. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň başlangyjy esasynda ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty ösdürmeklige, sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmaklyga aýratyn üns berilýär.

DSC_2354.JPG

Türkmen ýaşlary Türkmenistanyň sport başlangyçlaryny işjeň goldaýarlar. Ukrainanyň paýtagtynda geçirilen kiçi futbol ýaryşy bolsa türkmen ýaşlarynyň arasynda bedenterbiýäni we sporty ösdürmek strategiýasyna möhüm goldaw bolup, ýaş nesil üçin ajaýyp mysaldyr.

Bu çäre ýetip gelýän goşa baýram, Türkmenistanyň Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçirildi.

Kiýewdäki uniwersitetlerde okaýan türkmen talyplarynyň arasynda geçirilen sport ýaryşynda “Bürgüt” topary 1-nji orna, “Ussat” topary 2-nji orna, “Ýyldyz” topary bolsa 3-nji orna eýe boldular.

DSC_2414.JPG

“Bürgüt” toparynyň kapitanyna Ilçihananyň futbol ýaryşy boýunça taýýarlan Çempionlar Göçme Kubogy dabaraly ýagdaýda gowşuryldy hem-de futbol ýaryşyna gatnaşanlaryň hemmesine sport çärelerine işjeň gatnaşandyklary üçin Ilçihananyň adyndan minnetdarlyk yglan edilip, olara üstünlikler arzuw edildi.

ORIENT news

Foto: Embassy of Turkmenistan in Ukraine

Şeýle hem okaň: