Iň täze habarlar

Aşgabatda GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçdi

25.05.2024 | 01:50 |
 Aşgabatda GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi  geçdi

24-nji maýda Aşgabatda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirildi. Mejlise Azerbaýjan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary Şahin Mustafaýew, Belarus Respublikasynyň Premýer-ministri Roman Golowçenko, Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministri Olžas Bektenow, Gyrgyz Respublikasynyň Ministrler Kabinetiniň başlygy Akylbek Žaparow, Russiýa Federasiýasynyň Hökümet Baştutany Mihail Mişustin, Täjigistan Respublikasynyň Premýer-ministri Kohir Rasulzoda, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Hojamyrat Geldimyradow, Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary Jamşit Kuçkarow, Ermenistan Respublikasynyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň kanuny we beýleki edaralarynda hemişelik doly ygtyýarly wekili, ilçi Razmik Humarýan, GDA-nyň Baş sekretary Sergeý Lebedew gatnaşdy.

04 (2).jpg

Hökümet Baştutanlary Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynda söwda-ykdysady gatnaşyklaryň häzirki meseleleri boýunça, şolaryň hatarynda energiýa, ulag infrastrukturasy, senagat we özara gyzyklanýan beýleki ugurlardaky hyzmatdaşlygy giňeltmek barada pikir alyşdylar. GDA-da söwda dolanyşygynyň soňky dört ýylda üçden iki esse artandygy bellendi.

6650a00607184.jpg

Duşuşygyň netijeleri boýunça dürli ugurlarda gatnaşyklaryny mundan beýläk-de depginli ösdürmäge we pugtalandyrmaga gönükdirilen 11 sany resminamalaryň toplumy kabul edildi.

Hökümet baştutanlary ykdysady hyzmatdaşlygyň dürli ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Ulag, energiýa, himiýa senagaty, ekologiýa we howply galyndylary dolandyrmak, saglygy goraýyş, intellektual eýeçilikdäki hukuk bozulmalara garşy göreş we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmek bilen baglanyşykly birnäçe meselä garaldy. Hökümet baştutanlarynyň geňeşi GDA-nyň Ýerine ýetiriji komiteti baradaky Düzgünnama we Gazagystanyň teklibi bilen Nurlan Seýtimowy GDA-nyň Baş sekretarynyň orunbasary wezipesine bellemek hakyndaky çözgüdi kabul etdi.

Mejlise gatnaşyjylar Aşgabat şäherini “Arkalaşygyň täze sport mümkinçilikleriniň şäheri” diýip yglan etmek baradaky Çözgüdi biragyzdan kabul etdiler. Bedenterbiýe we sport geňeşine başlangyjy durmuşa geçirmäge gönükdirilen 2024-2025-nji ýyllar üçin çäreleriň maksatnamasynyň taslamasyny taýýarlamagy tabşyrdy.

6650e2f3ae907.jpg

“Şeýle hormatly derejäniň berilmegi, Aşgabatda köp sanly iri we möhüm sport taslamasynyň durmuşa geçirilmegine mümkinçilik döreder, bu Türkmenistanyň Bedenterbiýe pudagyndaky hyzmatdaşlyk şertnamasynyň iş ýüzünde durmuşa geçirilmegine möhüm goşant bolar we GDA döwletleriniň sporty, şeýle hem Arkalaşygyň ýurtlarynyň halklaryň arasynda däp bolan dostlukly gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna-da ýardam berýär” diýip GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň metbugat gullugy belleýär.

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň geňeşiniň indiki mejlisini 2024-nji ýylyň 7-8-nji noýabrynda Russiýa Federasiýasynyň Soçi şäherinde geçirmek kararyna gelindi.

Russiýa Federasiýasynyň Ministrler Kabinetiniň baştutany Mihail Mişustin GDA ýurtlarynyň resmi wekiliýetlerini sentýabr aýynda meýilleşdirilýän Sankt-Peterburgda Birleşen Medeniýet forumyna we we ilkinji gezek geçiriljek GDA agza ýurtlaryň halklarynyň Medeniýet we sungat festiwalyna çagyrdy. Çäräni Medeni hyzmatdaşlyk geňeşiniň mejlisine gabat getirmek meýilleşdirilýär.

ORIENT news

Foto: orient.tm

Şeýle hem okaň: