Iň täze habarlar

"Hydrophil" kompaniýasynyň hünärmenleri Türkmenistanda klimat meseleleri boýunça geňeşmeleri geçirdi

09.12.2023 | 02:52 |
 "Hydrophil" kompaniýasynyň hünärmenleri Türkmenistanda klimat meseleleri boýunça geňeşmeleri geçirdi

Merkezi edarasy Wenada ýerleşýän we halkara guramalar bilen ýerli häkimlikleriň arasynda aragatnaşyk saklaýan suw we daşky gurşaw pudaklarynda ýöriteleşen global konsalting we inženerçilik kompaniýasy bolan “Hydrophil”-iň hünärmenleri Türkmenistana geldi we gyzyklanýan taraplar bilen howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly meseleleri we kynçylyklary ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen Aşgabatdaky we Daşoguz welaýatyndaky suw we oba hojalygy pudaklaryna bardy. Bu ara alyp maslahatlaşmalar, Türkmenistanyň paýtagty we demirgazyk welaýaty derejesinde howanyň töwekgelçiligine we suw baýlyklarynyň we oba hojalygynyň gowşak goralýan ýerlerine baha bermäge hyzmat eder.

Daşky gurşawy goramak ministrligi, Oba hojalygy ministrligi, Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti, Gidrometeorologiýa baradaky gullugy, Aşgabat şäher we Daşoguz welaýatynyň häkimligi ýaly döwlet edaralarynyň, hususy pudagyň we raýat jemgyýetiniň, şeýle hem Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, uniwersitetleriň, banklaryň, daýhan birleşikleriniň wekilleri bilen geňeşmeler geçirildi.

27-nji noýabrdan 6-njy dekabra çenli BMG-niň Ösüş Maksatnamasy tarapyndan gurnalan Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrligi bilen hyzmatdaşlykda Ýaşyl howa gaznasynyň maliýe goldawy bilen durmuşa geçirilýän “Türkmenistanda milli uýgunlaşma meýilnamalaşdyryş prosesini ösdürmek” taslamasynyň çäginde birnäçe iş duşuşyklary geçirildi.

Daşoguz welaýatynda bu taslamanyň topary we geňeşçiler, Köneürgenç we Şabat etraplarynda ýerli maldarlar we daýhanlar bilen duşuşyp, olaryň aladalanýan howasy bilen baglanyşykly töwekgelçilikleri öwrenmek we olary çözmegiň ýollaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin duşuşdylar.

Suw baýlyklarynda we oba hojalygynda howanyň töwekgelçiligine we gowşak goraglylygyna baha bermek, suw pudagynda uýgunlaşmagy güýçlendirmek üçin subutnama binýadyny döretmek üçin hem möhümdir. Bahalandyryş çemeleşmesi Howanyň üýtgemegi boýunça howanyň töwekgelçiliginiň Halkara hünärmenler toparyna esaslanýar we iň oňat ylmy çemeleşmäniň ulanylmagyny üpjün edýär.

ORIENT news

Foto: BMGÖM

Şeýle hem okaň: