Iň täze habarlar

Suwasty hokkeý ýa-da peýnir ýaryşy: sportuň iň üýtgeşik görnüşleridir

04.09.2023 | 00:01 |
 Suwasty hokkeý ýa-da peýnir ýaryşy: sportuň iň üýtgeşik görnüşleridir

Sport bu - köpümiziň çynlakaý çemeleşýän ýa-da käwagtlar meşgullanýan zadymyzdyr. Iň meşhur sport görnüşleri bütin dünýäde tanalýar we käbir adamlar janköýer ýa-da türgen hökmünde sporta goşulýarlar. Ýöne onuň gaty üýtgeşik, geň görnüşleri hem bar. Olar giňden tanalmaýar ýa-da oňa amal edilmän hem biler, şeýle-de bolsa sportuň bu görnüşleri ünsi we bilesigelijiligi özüne çekýär. Bu ýygyndyda biz dünýädäki iň üýtgeşik sport görnüşleri barada söhbet ederis.

processed-21581abe-7dff-47f6-aac2-191ae3e73444_apTDSFiW.jpeg

Iň meşhur sport ýaryşlarynyň biri hem Angliýanyň Gloster şäherindäki Kuper depesinde her ýyl bolup geçýän peýnir ýaryşydyr. Peýniriň uly teker görnüşindäki tegelegi depäniň üstünde togalanýar we gatnaşyjylar ony tutmaga ýa-da iň bolmanda ilki bilen aşak düşmäge synanyşýarlar. Peýnir sagatda 110 km tizlige ýetip biler, şonuň üçin ýaryş gaty howply we köplenç şikesli ýagdaýlara hem getirip bilýär. Ýeňiji baýrak hökmünde peýniri alýar. Bu däp-dessuryň gelip çykyşy belli däldir, ýöne gadymy butparaz dessurlardan gözbaş alyp gaýdýan bolmagy mümkindir.

processed-af53acfa-4730-4fdd-9d08-2b572a4ebffc_sJSczhgs.jpeg

Kädi regattasy - ýene bir üýtgeşik ýaryş, äpet kädiniň boşadylmagyny we gaýyk hökmünde ulanylmagyny öz içine alýar. Gatnaşýanlar kölde ýa-da derýada açyk reňkli eşikler geýýärler. ABŞ-da we Kanadada birnäçe şuňa meňzeş ýaryşlar bardyr. Iň meşhurlary oktýabr aýynda Pesakid kölünde başlaýan Windzor regattasydyr. Gatnaşýanlar laýyk kädini ösdürip ýetişdirip, regatta öňünden taýýarlanýarlar. Orta regatta kädiniň agramy takmynan 350 kilogram bolup şunuň ýaly kädi adaty regatta kabul edilmeýär.

processed-1d11d33e-36b8-44c8-a227-47998a0108f7_IfqAst5f.jpeg

Suwasty hokkeýi - oktopuş diýlip hem atlandyrylýan bu sport 1950-nji ýyllarda Angliýada Sub-Aqua klubynyň eýesi tarapyndan oýlanyp tapyldy. Düzgünler adaty hokkeý bilen meňzeş, oýun suwuň, howzuň düýbünde bolup geçýär. Oýunda iki topar, maksat, taýak (diňe bir eli bilen tutup boljak derejede gysga) we pökgi bar.

Gorag enjamlarynyň ýerine, gatnaşyjylar dem alyş maskalaryny we ganatlaryny geýýärler. Maksat birmeňzeş - garşydaşyň pökgüsine garşy derwezä mümkin boldugyça köp pökgi geçirmek. Bäsleşik iki 15 minutlyk bölümden we 3 minutlyk dynç alyşdan ybaratdyr. Duşuşykda iki sany suwasty emin we ýer ýüzünde bir emin höküm çykarýar.

Bu sporty ýeterlik derejede kyn däl diýip hasaplaýan bolsaňyz, has hem kyn görnüşiniň bardygyny ýadyňyzdan çykarmaň, bu doňdurylan howuzlaryň düýbünde oýnalýan hokkeýdir. Suwasty hokkeý köp ýurtda meşhurdyr we çempionatlar yzygiderli geçirilýär. Tomaşaçylar oýunlary hakyky suwasty kameralar arkaly ýa-da howuzda enjamlaşdyrylan penjireler arkaly tomaşa edýärler.

processed-f25d4195-7673-43a2-b506-3a902872fbb2_B6Ing7wH.jpeg

Bossabol - trambolinlerde futbol bilen woleýbolyň ajaýyp goşulmasyndan dörän oýundyr. Bedeniň islendik bölegi bilen oýnap bilersiňiz, ýöne urgylar has köp bal berýär. Şeýle hem, “samba emini” – ýagny DJ-iň wezipesi bolan emin bardyr. Bu sport 2004-nji ýylda Ispaniýada dünýäniň iň meşhur sport görnüşleriniň utgaşmasy hökmünde oýlanyp tapyldy.

Oýun merkezde üçburçly, dört çişirilýän zonadan ybarat ýörite meýdançada bolup geçýär. Her topar dört ýa-da bäş oýunçydan ybarat bolýar. Maksat topy garşydaşyň meýdançasyna düşer ýaly tora zyňmakdyr. Oýunçy bedeniň haýsy bölegine topy urandygyna we haýsy zona düşendigine baglylykda dürli ballar berilýär. Duşuşyk hersi 21 oçko çenli üç ýa-da bäş toplumdan ybarat. Emin diňe bir düzgünleri berjaý etmän, karnawal atmosferasyny döredip, oýun üçin sazy hem saýlaýar. Bossabol oýny Ýewropada, Günorta Amerikada we Aziýada köp duş gelýär we halkara ýaryşlary geçirilýär.

Артур Петросянц

Foto: terra-z.com

Şeýle hem okaň: