Iň täze habarlar

Göreşeris - Mingazow AFK-nyň Pariž 2024 saýlama ýaryşlaryna gatnaşmak üçin zenanlar ýygyndy toparynyň mümkinçiligi barada

16.01.2023 | 01:07 |
 Göreşeris - Mingazow AFK-nyň Pariž 2024 saýlama ýaryşlaryna gatnaşmak üçin zenanlar ýygyndy toparynyň mümkinçiligi barada

12-nji ýanwarda Aziýa Futbol Konfederasiýasy Aziýa yklymy üçin 2024-nji ýylda geçiriljek aýal-gyzlar Olimpiýa saýlama oýunlarynyň birinji tapgyry üçin bije çekişlik geçirdi.

Onuň netijelerine görä, Türkmenistanyň zenanlar topary G toparyna düşdi. Kamil Mingazowyň topary Hindistan we Gyrgyzystan bilen bäsleşer.

Milli ýygyndynyň baş tälimçisi Kamil Mingazow ORIENT bilen ýakyn wagtda geçiriljek ýaryşda Türkmenistanyň mümkinçilileri baradaky çaklamasy bilen paýlaşdy.

― Mümkinçilikler deňdir. Hindistanyň toparyna göwnümiz ýetýär, emma biz topardan çykmak üçin göreşeris" – diýip, hünärmen aýtdy.

Häzirki wagtda geljekki çempionatlara taýýarlygyň çäklerinde Aşgabatda 17 ýaşdan 20 ýaşa çenli gyzlaryň gatnaşmagynda okuw-türgenleşikler geçirilýär.

― 4-nji ýanwardan başlap, Aşgabadyň stadionlarynda türgenleşik geçýäris. Milli ýygyndy topara dalaşgärler ähli welaýatlardan geldiler - diýip, baş tälimçi sözüni dowam etdirýär. – Seçip alyş işleri geçirildi. Meýilnamamyzda - Olimpiýa şäherçesine taýýarlyk görmek. Ýetip gelýän Aziýa kubogy 2024 U-20 saýlama oýunlaryna (6-12-nji mart - Bangladeş), Aziýa kubogy 2024 U-17 saýlama oýunlaryna (22-30-njy aprel - Singapur) we 2024-nji ýyldaky Olimpiýa saýlama oýunlaryna (3-nji aprel 11-nji aprel) taýýarlyk görýäris.

2023-nji ýylyň başynda Türkmenistanyň Futbol federasiýasy zenanlar ýygyndy toparynyň baş tälimçisi Kamil Mingazow bilen şertnamanyň möhletiniň uzaldylýandygyny habar berdi.

2024-nji ýylda geçiriljek Olimpiýadanyň saýlama oýunlarynyň birinji tapgyrynyň bije çekişliginiň netijeleri:

A topary: Özbegistan, Iordaniýa, Gündogar Timor, Butan.

B topary: Mýanma, Eýran, Bangladeş, Maldiwler.

C topary: Wýetnam, Nepal, Palestina, Owganystan.

D topary: Taýland, Mongoliýa, Singapur, Şri-Lanka.

E topary: Filippinler, Gonkong, Täjigistan, Pakistan.

Группа F: Китайский Тайбэй, Индонезия, Ливан.

F topary: Hytaý Taýpeýi, Indoneziýa, Liwan.

G topary: Türkmenistan, Hindistan, Gyrgyzystan.

Artur PETROSYANS

Foto: gettyimages.com

Şeýle hem okaň: