Iň täze habarlar

BMGÖM-nyň webinarynda Döwlet býujetiniň görkezijilerini DÖM-na baglanyşdyryp emele getirmekligi ara alyp maslahatlaşdylar

01.06.2023 | 16:49 |
 BMGÖM-nyň webinarynda Döwlet býujetiniň görkezijilerini DÖM-na baglanyşdyryp emele getirmekligi ara alyp maslahatlaşdylar

Döwlet býujetiniň görkezijilerini Durnukly ösüşiň maksatlary (DÖM) bilen baglanyşdyryp emele getirmegiň meseleleri Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli maliýe edaralarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda geçen webinarda ara alnyp maslahatlaşyldy.

Ol Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň BMGÖM-y bilen hyzmatdaşlygynda ýerine ýetirilýän «Durnukly ösüşiň maksatlaryny ýerine ýetirmek üçin platforma, tapgyr II» bilelikdäki taslamasynyň we Ýewropa Birleşigi (ÝB) tarapyndan maliýeleşdirilýän Merkezi Aziýada Durnukly ösüşiň Maksatlary boýunça sebitleýin platformanyň çäklerinde gurnaldy.

Çäre tejribe alyşmak we Döwlet býujetiniň görkezijilerini Durnukly ösüşiň maksatlaryna baglanyşdyryp emele getirmekde innowasion çemeleşmeleri ara alyp maslahatlaşmak üçin meýdançany üpjün etdi.

«Hökümetleriň DÖM-na ýetmekdäki ygrarlylygy diňe bir ýokary derejedäki syýasy resminamalarda beýan edilip goýlan maksatlaryň hilinde görkezilmeli däl, şeýle hem onuň DÖM-nyň ýurduň býujetine baglanyşdyrylmagy wajypdyr» - diýip, BMGÖM-nyň DÖM-ny maliýeleşdirmek boýunça Ýewropa ýurtlary we GDA boýunça sebitleýin maslahatçysy Suren Pogosýan belledi.

BMGÖM-nyň we Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň «Durnukly ösüşiň maksatlaryny ýerine ýetirmek üçin platforma» bilelikdäki taslamasy DÖM-ny ýerine ýetirmek babatynda Türkmenistanyň degişli ministrlikleriniň we edaralarynyň we BMG-niň agentlikleriniň işini utgaşdyrmagy amala aşyrmak üçin bilelikdäki platforma bolup durýar.

ORIENT habarlar

Foto: Türkmenistandaky BMGÖM tarapyndan berildi

Şeýle hem okaň: