Iň täze habarlar

«Çapar» ykjam programmasynyň üsti bilen «Belet film» we «Älem TV» hyzmatlarynyň töleglerini amala aşyryp bolýar

30.11.2022 | 21:11 |
 «Çapar» ykjam programmasynyň üsti bilen «Belet film» we «Älem TV» hyzmatlarynyň töleglerini amala aşyryp bolýar

«Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň «Çapar» ykjam goşundysynda bank kartynyň üsti bilen «Belet film» onlaýn-kinoteatrynyň we «Älem TV» telewideniýesiniň operatorynyň hyzmatlarynyň töleglerini amala aşyrmak mümkinçiligi döredildi.

Ykjam goşundynyň esasy amatlylygy ulanyjylaryň hasaby täzeden doldurylanynda, bank kartlarynyň rekwizitlerini gaýtadan girizmek hökman däl. Maglumatlar goşundyda bir gezekde ýatda saklanyp galýar, soňra bolsa hyzmatlaryň tölegini birnäçe düwmä basmak bilen amala aşyryp bolýar.

«Belet filme» ykjam telefonyň üsti bilen ýazylyp bolýar, «Älem TV» bolsa – operatordan alnan ýörite kartyň belgisini görkezip töläp bolýar.

Mundan ozal, goşundyda «TUT» kärhanasynyň arassa agyz suwynyň 19 litrlik gabyny sargyt etmek, öýde ulanylýan tebigy gazyň onlaýn tölegini tölemek ýaly täze funksiýalary peýda bolupdy.

Şeýle hem, «Çapar» ykjam goşundynyň üsti bilen çapary öýe çagyryp bolýar, ÝGG-nyň düzgün bozulmalarynyň jerimelerini barlap, olaryň töleglerini töläp bolýar, ykjam telefonyň hasabyny dolduryp bolýar, internet, öý telefonyn, IPTV ulgamy, sarp edilen suw we elektrik togy üçin tölegleri geçirip bolýar, mundan başga-da – demir ýol we uçar peteklerini satyn alyp hem bolýar.

«Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň köp ugurly «Çapar» ykjam goşundysynyň esasy maksady – Türkmenistanyň ýaşaýjylaryna gündelik edilýän işleri awtomatlaşdyrmak we hakykatdanam wajyp döredijilik işlerini amala aşyrmak üçin gymmatly bolan wagty tygşytlamakdyr.

«Çapar» ykjam goşundysy Android we iOS platformasyndaky ykjam telefonlar üçin hem elýeterlidir.

ORIENT news
Surat: Getty Images

Şeýle hem okaň: