Iň täze habarlar

Türkmenistan BMG-niň ÝYK hem-de Aziýa Ýuwaş umman sebiti üçin Ykdysady we durmuş komissiýasy bilen hyzmatdaşlygy ösdürmegi maksat edinýär

22.06.2024 | 06:30 |
 Türkmenistan BMG-niň ÝYK hem-de Aziýa Ýuwaş umman sebiti üçin Ykdysady we durmuş komissiýasy bilen hyzmatdaşlygy ösdürmegi maksat edinýär

Türkmenistan BMG-niň esasy düzümleri, şol sanda Ýewropa hem-de Aziýa-Ýuwaş umman sebiti üçin Ykdysady we durmuş komissiýalary bilen hyzmatdaşlygy ösdürýär. Türkmenistan ýokarda agzalan komissiýalar bilen ykdysadyýet, ulag, energetika, daşky gurşawy goramak we durnukly ösüşi üpjün etmek ýaly möhüm ulgamlarda hyzmatdaşlyk edýär.

Wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow Ministrler Kabinetiniň mejlisinde milli bähbitlerden ugur alyp, şu hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň taýýarlan birnäçe teklipleri barada habar berdi diýip, TDH habar berýär.

Teklipleriň ilkinjileriniň biri 2024-nji ýylyň ahyrynda Täjigistan Respublikasynyň bu Maksatnamada başlyklyk döwri tamamlanandan soňra, Türkmenistanyň 2025-nji ýylda BMG-niň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysadyýetleri üçin Ýörite maksatnamasynda başlyklyk etmegi barada boldy. Türkmenistan bu Maksatnamada birnäçe gezek başlyklyk edip, onuň işini kämilleşdirmek babatda, degişli Konsepsiýany hem-de çäreleriň Meýilnamasyny taýýarlamak boýunça ilkinjileriň hatarynda çykyş edýär.

Daşary işler ministrliginiň ýene bir teklibi BMG-niň ÝYK-nyň Gaz, Gaýtadan dikeldilýän energiýa, Arassa elektrik ulgamlar boýunça bilermenler toparlaryna “Türkmengaz” döwlet konserniniň hem-de Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň wekillerini agza hökmünde hödürlemek barada boldy.

2023-nji ýylyň maý aýynda ýurdumyzyň başlangyjy bilen Aziýa we Ýuwaş umman sebiti üçin Ykdysady we durmuş komissiýasynyň 79-njy mejlisinde «Birleşen Milletler Guramasynyň Aral deňziniň basseýni boýunça Ýörite Maksatnamasynyň döredilmeginiň şertlerine garamak» atly Kararnama biragyzdan kabul edildi. Bu Kararnamanyň wezipelerini durmuşa geçirmek maksady bilen, şu ýylyň tomsunda Türkmenistanyň degişli ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň, halkara guramalaryň we UNESCAP-yň agza döwletleriniň bilermenleriniň gatnaşmagynda ýörite duşuşygy guramak, 2024-nji ýylyň dördünji çärýeginde bolsa Aşgabat şäherinde Aral deňziniň basseýninde tebigy betbagtçylyklaryň öňüni almak boýunça okuw maslahatyny geçirmek baradaky teklipler beýan edildi.

Ýurdumyz 2022-nji ýylda Aziýa we Ýuwaş umman sebiti üçin Ykdysady we durmuş komissiýasynyň Aziýa we Ýuwaş ummany sebitinde serhetüsti elektron söwdany ýeňilleşdirmek hakyndaky çarçuwaly Ylalaşygyna goşuldy. Bu Ylalaşygy durmuşa geçirmek maksady bilen, Iş toparynyň döredilmegi meýilleşdirilýär. Onuň düzümine Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň we Döwlet gümrük gullugynyň wekillerini agza hökmünde hödürlemek maksadalaýyk hasaplanylýar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow beýan edilen teklipleri makullady hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanyň iň ýakyn hyzmatdaşlyk alyp barýan halkara guramalarynyň biridigini belledi.
Döwlet Baştutanymyz bu Guramanyň Ýewropa hem-de Aziýa we Ýuwaş ummany üçin Ykdysady we durmuş komissiýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin degişli işleri dowam etmegiň möhümdigini belläp, wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.

ORIENT news

Foto: orient.tm

Şeýle hem okaň: