Iň täze habarlar

Ilçi: Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasyndaky söwdä dolanşygy 2023-nji ýylda 75% ýokarlandy

28.05.2024 | 20:20 |
 Ilçi: Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasyndaky söwdä dolanşygy 2023-nji ýylda 75% ýokarlandy

2023-nji ýylda Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasyndaky söwda dolanyşygy 75% ýokarlandy we takmynan ABŞ 800 million dollaryna ýetdi. Ilçi Gismet Gezalow muny 28-nji maýda Azerbaýjan Respublikasynyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli resmi kabul edişlik dabarasynda belläp geçdi.

Ilçi Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklar barada durup geçip, soňky döwürde iki ýurduň arasynda ýokary derejeli saparlaryň we halkara forumlaryň çäginde duşuşyklaryň işjeň häsiýete bolandygyny, bu bolsa strategiki gatnaşyklaryň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagyna goşant goşandygyny aýtdy.

Azerbaýjanyň we Türkmenistanyň energiýa pudagynda möhüm taslamalary durmuşa geçirýändigini, howanyň üýtgemegine garşy göreşde we alternatiw energiýa çeşmeleriniň ösdürilmegine möhüm goşant goşandygyny aýtdy. 2024-nji ýylda Azerbaýjanda Ýaşyl dünýäniň hatyrasyna raýdaşlyk ýyly diýlip yglan edilendigini aýtdy. Şu ýylyň noýabr aýynda Birleşen Milletler Guramasynyň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 29-njy maslahatynyň (COP29) Azerbaýjanda geçirilmegi bu ýurduň dünýä bileleşigi üçin ygtybarly hyzmatdaşdygyny aýdyň görkezýär, diýip Ilçi belledi.

Ilçihanadaky kabul edişlikde Türkmenistan Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-azerbaýjan toparynyň türkmen tarapynyň başlygy Batyr Atdaýew çykyş etdi. Ol Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyndan gutlady we Azerbaýjana abadançylyk we üstünlik arzuw etdi. Batyr Atdaýew, iki ýurduň döwlet baştutanlarynyň arasyndaky ýokary derejeli duşuşyklarynyň biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklaryň ösmegine uly itergi berýändigini aýtdy. Şeýle hem, Türkmenistan bilen Azerbaýjan halklarynyň arasyndaky doganlyk gatnaşyklarynyň taryhy kökleriniň bardygyny we ýurtlaryň arasyndaky hyzmatdaşlygyň dürli ugurlarda, şol sanda syýasy, ykdysady we ynsanperwer ugurlarda çalt ösýändigini aýtdy.

Kabul edişlikde ýurduň taryhy, medeniýeti, sungaty, haly önümleri we syýahatçylyk kuwwaty bilen baglanyşykly COP29 nyşanlary we dürli zatlar görkezildi. Şeýle hem “Made in Azerbaýjan” markasyndaky milli saz gurallary we önümleri, şeýle hem COP29.az we azerbaijan.travel web sahypalarynyň bannerleri görkezildi. Myhmanlar Azerbaýjanyň milli aşhanasyndaky tagamlary we içgileri, şeýle hem süýjüliklerini dadyp görmäge mümkinçilikler döredilen.

Bu çärä Aşgabatda akkreditlenen daşary ýurt diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylary we işgärleri, Türkmenistanda ýaşaýan azerbaýjanlylar we beýleki jemgyýetçilik wekilleri gatnaşdylar.

ORIENT news

Foto: orient.tm

Şeýle hem okaň: