Iň täze habarlar

BSG Abu-Dabi şäherinde 13-nji Ministrler maslahatyny geçirer

24.02.2024 | 19:40 |
 BSG Abu-Dabi şäherinde 13-nji Ministrler maslahatyny geçirer

Bütindünýä Söwda Guramasynyň agzalary bolan 164 ýurduň söwda ministrleri we gümrük edaralarynyň ýolbaşçylary 26-29-njy fewral aralygynda BAE-niň Abu-Dabi şäherinde geçiriljek 13-nji Ministrler maslahatyna gatnaşarlar. Bütin dünýäde geosyýasy dartgynlygyň barha güýjeýän we wehimleriň barha artýan häzirki döwründe bu çäräniň geçirilmegi ählumumy derejede möhüm ähmiýete eýedir.

BSG-niň 13-nji Ministrler maslahatynyň gün tertibi halkara söwdanyň we ösüşiniň onlarça meselelerini öz içine alar. Şolaryň hatarynda düşünişmezlikleri çözmekde BSG-niň ulgamyny özgertmek, oba hojalygy, balykçylyk üçin ýeňillikler, elektron söwda, global senagat we üpjünçilik zynjyrlary, BSG-e goşulmak ýaly meseleler bar. Şeýle hem BSG-niň nobatdaky maslahatynyň dowamynda iki sany täze agzanyň - Komor adalarynyň we Timor Respublikasynyň Guramanyň düzümine goşulmagyna garaşylýar.

2-2 (1).jpg

Häzirki döwrüň barha artýan wehimlerini hasaba alyp, BSG-niň 13-nji Ministrler maslahatynyň geçirilmegi dünýä söwdasy üçin diýseň möhüm ähmiýete eýedir. Bu çäre ösüşi höweslendirmek, halkara söwda we umuman dünýä ykdysadyýeti üçin täze mümkinçilikleri döretmek üçin amatly mümkinçilikdir.

Mmaslahatyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi BSG-e agza ýurtlaryň häzirki zaman dünýäsinde netijeli hyzmatdaşlyk etmek üçin zerur bolan özgertmeleri geçirmäge taýýardygyny tassyklamak bilen söwdany ösdürmekde we durmuş derejesini ýokarlandyrmakda, durnuklylygy üpjün etmekde Guramanyň ähmiýetli orny eýeleýändigini görkezip biler.

ORIENT news

Foto: hinrichfoundation.com

Şeýle hem okaň: