Iň täze habarlar

2024-nji ýylda türkmen elektrik energiýasyny Owganystana ibermek boýunça ylalaşyk baglaşyldy

09.12.2023 | 20:22 |
 2024-nji ýylda türkmen elektrik energiýasyny Owganystana ibermek boýunça ylalaşyk baglaşyldy

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Halkara energetika taslamalary müdiriýetiniň başlygy Myrat Artykow Owganystanyň energetika we suw serişdeleri ministriniň wezipesini ýerine ýetiriji Abdul Latif Mansur bilen duşuşyp, 2024-nji ýylda goňşy döwlete türkmen elektrik energiýasyny ibermek baradaky şertnamanyň möhletini uzaltmak barada pikir alyşdy. Bu barada "TOLO" habarlar agentligi mälim edýär.

“Energetika we suw serişdeleri ministrliginiň ýolbaşçylary TOP elektrik geçirijisiniň durmuşa geçirilmegine taýýarlyk görmekden başga-da, bu taslamany durmuşa geçirmek üçin ähli taraplaryň işiniň sazlaşykly ýola goýulmalydygyny nygtaýarlar. Hyratda "Noor al-Jihad" kiçi elektrik bekediniň ýakyn wagtda ulanylmaga berilmegi üçin işler çaltlandyrylan depginde alnyp barylýar" diýip, owgan wekiliýetiniň ýolbaşçysy belledi.

Owgan tarapy bu energiýa taslamasynyň Owganystan üçin möhümdigini, sebäbi onuň iri kärhanalaryň talabalaýyk işlemegini ýola goýjak zerur elektrik energiýasy bilen üpjün etmegine uly umyt baglaýandyklaryny aýtdy.

Mundan başga-da, DABS owgan energiýa kompaniýasynyň ozalky başlygy Amanullah Galeb, Türkmenistandan iberilýän elektrik energiýasynyň ýokary hillidigini aýtdy.

Häzirki wagtda owgan hökümeti öz çäginde elektrik öndürmek we paýlamak üçin 200 töweregi taslamany durmuşa geçirmegi meýilleşdirýär.

ORIENT news

Foto: pajhwok.com

Şeýle hem okaň: