Iň täze habarlar

Beýik Britaniýanyň ilçihanasy we BMGÖM Türkmenistanyň howa tagallalaryna goldaw berýär

08.12.2023 | 13:48 |
 Beýik Britaniýanyň ilçihanasy we BMGÖM Türkmenistanyň howa tagallalaryna goldaw berýär

Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy we Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy, Türkmenistanda parnik gazlarynyň zyňyndylarynyň milli inwentar ulgamynyň taslamasyny taýýarlamak we goldamak üçin üçünji etapda bilelikde işlemegi dowam etdirmek üçin özara düşünişmek Memorandumyna gol çekdi. Gol çekmek dabarasy penşenbe güni, 7-nji dekabrda geçirildi.

Beýik Britaniýanyň ilçihanasy tarapyndan goldanan bu taslama, hakyky zyňyndylara baha berjek we BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasy we Pariž howa şertnamasy boýunça azaltmak üçin zerur çäreleri görjek täze milli parnik gaz inwentar ulgamyny ösdürmäge kömek etmegi maksat edinýär.

Hemişelik we oňat işleýän inwentar ulgamy degişli ministrliklere we döwlet edaralaryna parnik gazlarynyň zyňyndylaryny wagtynda bahalandyrmaga we ýazga almaga we howanyň üýtgemegine garşy göreşmek we global ýylylygyň öňüni almak boýunça milli tagallalary goldamak we ýeňilleşdirmek üçin pudak derejesinde utgaşdyrylan çäreleri görmäge mümkinçilik berer.

1.JPG

Bu başlangyç, Beýik Britaniýanyň ilçihanasynyň dowam edýän howa işlerine esaslanýar we Türkmenistanda howanyň anyk hereketlerini öňe sürmekde we goldamakda BMGÖM bilen üstünlikli hyzmatdaşlygy hasam güýçlendirýär.

Beýik Britaniýanyň ilçisi Stiwen Konlon: "Türkmenistanyň parnik gazlarynyň zyňyndylaryny azaltmak boýunça milli tagallalaryna goldaw bermäge gönükdirilen bu möhüm taslama boýunça BMGÖM bilen hyzmatdaşlygymyzy dowam etdirýändigimize buýsanýarys"-diýdi. - Döwrebap we güýçlendirilen milli parnik gazy boýunça inwentar ulgamy, Türkmenistana Global Metan borçnamasy boýunça borçnamalaryny netijeli ýerine ýetirmäge we hökümete 2022-nji ýylda ýurduň Prezidenti tarapyndan Pariž şertnamasy boýunça tassyklanan Milli dereje-de kesgitlenilýän goşandyň (MDKG) iş ýüzünde durmuşa geçirilmegine kömek eder. Bu, MDKG maksatlaryna tarap öňe gidişligi yzarlamak we geljekdäki maksatlary gözden geçirmek üçin milli hasabaty gowulandyrar, bu bolsa subutnamalara esaslanýan syýasaty ýöretmegiň we inwentarlaryň milli ösüş syýasatlaryna goşulmagyna getirer".

2.JPG

"Biz Türkmenistandaky UNFCCC (BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasy) we Pariž şertnamasy baradaky borçnamalary ýerine ýetirmek, şol sanda parnik gazlarynyň zyňyndylaryny azaltmak we ýurduň howanyň üýtgemegine garşy göreşmekdäki goşandyny goşmak bilen köpden bäri işleýän hyzmatdaşymyz bolan Türkmenistandaky Beýik Britaniýanyň ilçihanasy bilen işlemekden hoşaldyrys. BMGÖM milli durnuklylygy güýçlendirmek we howanyň üýtgemeginiň ýaramaz täsirlerine garşy durmak üçin ýurduň uýgunlaşma kuwwatyny ýokarlandyrmak ugrunda ygrarlydyr".-diýip, BMGÖM-nyň Türkmenistandaky Hemişelik wekili Narine Saakýan belledi.

ORIENT news

Foto: BMGÖM

Şeýle hem okaň: