Iň täze habarlar

Aşgabatda Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň gatnaşmagynda halkara maslahat geçirildi

28.11.2023 | 22:15 |
 Aşgabatda Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň gatnaşmagynda halkara maslahat geçirildi

28-nji noýabrda paýtagtyň “Ýyldyz” myhmanhanasynda “Bitaraplyk we ynsanperwerlik ýörelgeleri” şygary bilen halkara maslahat geçirildi. Çäräni Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti (NRCS) we Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý jemgyýetleri Federasiýasy (IFRC) bilelikde gurady.

1.JPEG

Ýygnananlaryň arasynda BMG-niň, Türkmenistanyň birnäçe ministrlikleriniň we banklarynyň, Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketiniň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň sebit bölümleriniň hünärmenleri we jemgyýetçilik hereketleri federasiýasynyň sebitdäki Ýewropa edarasynyň wekilleri bar.

2.JPEG

Duşuşyk Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň başlygy Maral Açylowanyň, Gyzyl Haç Halkara Komitetiniň (HGHK) missiýasynyň başlygy Mihaýil Rahmanowyň, ABŞ-nyň Halkara Ösüş Agentliginiň (USAID) wekili Jeffri Skariniň, şeýle hem Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý jemgyýetleri Federasiýasynyň wekilleri Polin Kaspellanyň we Markin Podlesnynyň giriş sözleri bilen başlandy.

3.JPEG

Duşuşykda ýygnananlar Türkmenistanda pul-wauçer kömegi (CVA) girizmegiň mümkinçiligi, programmany durmuşa geçirmekdäki kynçylyklar we mümkin çözgütler barada pikir alyşdylar.

4 (edited).jpg

Çäräniň mejlisleriniň birinde gatnaşyjylara aýratyn temalar boýunça toparlara bölünip, ýurtda CVA ulgamyny ornaşdyrmak kontekstinde bolup biljek kynçylyklara amaly çözgütleri öz içine alýan “ýol karta” we milli hereket meýilnamasynyň ideýalaryny beýan etmek, soňra bolsa, netijeleriňizi gatnaşyjylara hödürlemek teklip edildi.

5 (edited).jpg

Netijeli çekişmelerden we gün tertibindäki pikir alyşmalardan soň ýygnananlar, ýol kartasyny düzmek we CVA-ni Türkmenistanyň ynsanperwer pudagyna goşmak taslamasynyň amaly taýdan durmuşa geçirilmegi üçin bilelikde işlemäge taýýardyklaryny mälim etdiler.

6.JPEG

ORIENT news

Foto: orient.tm

Şeýle hem okaň: