Iň täze habarlar

Türkmenistanyň tranzit boýunça teklibi kontinental söwda gatnaşyklaryny ösdürer

26.11.2023 | 20:59 |
 Türkmenistanyň tranzit boýunça teklibi kontinental söwda gatnaşyklaryny ösdürer

Türkmenistan ulag we logistika hyzmatlarynyň teklibi bilen dünýä bazaryna girýär we bu teklip häzirki wagtda gaty möhüm we ähmiýetlidir. Harytlaryň üstaşyr geçmegi üçin ykdysady taýdan uly girdejili ugurlary ulanmagy teklip etmek bilen, ýurt sebitdäki söwda gatnaşyklarynyň güýçlenmegine itergi berýär, bu bolsa, öz gezeginde kontinental söwda gatnaşyklarynyň ösmegi üçin möhüm şert bolup, soňky ýyllarda döwletleriň arasynda azalan söwda mukdaryny ýokarlanmagyna oňyn täsir eder. Muny "Türkmendemirýollary" agentliginiň başlygy Azat Atamyradow "Durnukly ulag - durnukly ösüşe goşant" atly halkara maslahatda belledi.

Aşgabat forumy şu ýyl 26-njy noýabrda ilkinji gezek bellenilýän Bütindünýä durnukly ulag gününe bagyşlandy. Ondan öň 15-17-nji noýabrda türkmen paýtagtynda CASCA+ taslamasyna gatnaşýan ýurtlaryň Aziýa-Ýuwaş umman sebitini we Hytaýy Merkezi Aziýa we Kawkaz, Ýewropa bilen birleşdirýän demir ýol administrasiýalarynyň ýolbaşçylarynyň V duşuşygy, ýaly birnäçe möhüm wakalar boldy.

1-1.JPEG

Azat Atamyradow, 2011-nji ýylda Aşgabat Ylalaşygy diýlip atlandyrylýan Eýranyň, Omanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň Hökümetleriniň arasynda halkara ulag we üstaşyr geçelgesini döretmek baradaky gol çekilen Ylalaşygyň möhümdigini aýtdy. Bu taslama Katar, Gazagystan we Hindistan hem goşuldy.

Owganystany Türkiýe we Ýewropany bilen birleşdirýän “Lapis Lazuli” ugry üçin ajaýyp geljege hökmünde görmek bolýar. Bu barada 2017-nji ýylda Türkmenistanyň, Owganystanyň, Azerbaýjanyň, Gruziýanyň we Türkiýäniň arasynda şertnama gol çekildi. Bu ulag geçelgesi sebitiň ykdysady integrasiýasyny ýokarlandyrmak we bu ýurduň dünýä söwdasyna gatnaşmagy arkaly owgan halkynyň durmuşyny gowulaşdyrmak üçin niýetlenendir.

Kontinentiň ýurtlarynyň arasynda ýük dolanyşygyny ýokarlandyrmak üçin täze mümkinçilikler Gazagystan - Türkmenistan - Eýran demir ýoly tarapyndan açyldy, bu Beýik ýüpek ýolunyň täze formatda dikeldilmeginde, Merkezi Aziýa, Hazar sebiti we goňşy sebitleriň ýurtlarynyň arasyndaky söwdanyň ösmegi üçin strategiki ähmiýete eýedir. Dünýädäki üýtgän ýagdaýy göz öňünde tutup, Türkmenistan Demirgazyk-Günorta geçelgesini ösdürmegi we ulag pudagynyň potensialyny ýokarlandyrmak üçin bar bolan päsgelçilikleri azaltmak boýunça çäreleri görmegi teklip etdi.

2-1.jpg

Atamyradow, Türkmenistan halkara integrirlenen logistika toruny döretmek üçin işjeň işleýär we bu ýurt ýaňy-ýakynda TRACECA halkara taslamasynyň Ylalaşygyna hem goşuldy diýip, belledi.

Düýpli döwrebaplaşdyrmak netijesinde Türkmenistanyň demir ýol infrastrukturasy ep-esli giňeldi. 5173 kilometr polat ýollar ýurduň welaýatlarynyň arasynda ygtybarly baglanyşygy üpjün edýär, üstaşyr geçiş mümkinçiliklerini gowulandyrýar we ýurduň ykdysady ösüşine itergi berýär.

ORIENT news

Foto: orient.tm

Şeýle hem okaň: