Iň täze habarlar

Türkmen wekiliýeti ösümlikleriň zyýankeşlerine garşy himiki serişdeleri öndürýän sebitdäki ilkinji kärhananyň açylyşyna gatnaşdy

21.11.2023 | 10:21 |
 Türkmen wekiliýeti ösümlikleriň zyýankeşlerine garşy himiki serişdeleri öndürýän sebitdäki ilkinji kärhananyň açylyşyna gatnaşdy

Türkmenistanyň wekiliýeti Özbegistanyň “Şelkowo Agrohim” zawodynyň açylyş dabarasyna gatnaşdylar. Şeýle innowasion kärhana Merkezi Aziýada ilkinji bolup, ol 20 müň tonna ösümlikleri himiki taýdan goramaga niýetlenen serişdeleriň 20 müň tonnasyny öndürmäge niýetlenendir.

Samarkantyň golaýyndaky Urgut erkin ykdysady zolagynda ýerleşýän bu zawod, ýerli howa şertlerinde aýratyn möhüm bolan ösümlik öýjüklerinde haýal bugarýan we çalt aralaşýan 40 töweregi derman öndürer. Kärhananyň özi diňe bir milli bazary kanagatlandyrmak bilen çäklenmän, önümlerini Gazagystana, Täjigistana we Gyrgyzystana eksport etmegi meýilleşdirýär.

Zawodyň açylyşynyň çäginde sebitiň häkimi Erkinjon Turdimow hem özbek daýhanlarynyň täze zyýanly zatlaryň döremegi bilen baglanyşykly häzirki zaman pestisidlere uly umyt baglaýandyklaryny aýtdy.

3F0A0857.jpg

Şelkowo Agrohim kompaniýasynyň baş müdiri, Russiýanyň Ylymlar akademiýasynyň akademigi Salis Karakotow hem öz gezeginde Merkezi Aziýanyň saýlama, tohum öndürmek we tehnologiýa merkezini döretmek isleýändigini aýtdy. Munuň rus kompaniýasynyň ýolbaşçysynyň ilkinji beýany däldigini bellemelidiris.

Zawodyň açylyş dabarasyna Türkmenistanyň wekillerinden başga-da Russiýa, Belarus, Gazagystan, Gyrgyzystan we Müsür döwletlerinden wekiller gatnaşdylar.

ORIENT news

Foto: betaren.ru

Şeýle hem okaň: