Iň täze habarlar

“Zenan kalby” ordenine eýe bolanlar mälim edildi

25.09.2023 | 11:25 |
 “Zenan kalby” ordenine eýe bolanlar mälim edildi

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň Permany bilen dürli ulgamlarda tutanýerli zähmeti, ýaşlary watançylyk we milletiň belent ruhy-ahlak gymmatlyklarynyň ruhunda terbiýeländikleri üçin ýurdumyzyň zenanlarynyň birnäçesi «Zenan kalby» ordeni bilen sylaglandy.

Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli Arkadag şäheriniň häkimliginiň umumy bölüminiň müdiri Gülşat Sahyýewna Mämmedowa, Ahal welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň Änew şäher Jemagat hojalygy müdirliginiň 1-nji abadanlaşdyryş bölüminiň bagbany Oguljemal Ataýewa, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabyndaky 1-nji orta mekdebiniň mugallymy Mäzem Garlyýewa, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherindäki 17-nji orta mekdebiniň mugallymy Nurjemal Jumageldiýewa, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Lebap welaýatynyň Saýat etrabyndaky 30-njy orta mekdebiniň mugallymy Maral Jorakulyýewna Hemraýewa, Mary welaýatynyň Mary şäheriniň ýaşaýjysy, pensioner Amanjemal Ýazmyradowna Berdiýewa «Zenan kalby» ordeni berildi.

Bu orden ýaş nesli okatmakda, ýaşlary türkmen halkynyň milli gymmatlyklaryna, taryhy mirasyna, gadymy däp-dessurlaryna we adatlaryna hormat goýmak duýgusynda, watançylyk, zähmetsöýerlik, edermenlik we mertlik häsiýetlerinde terbiýelemekde bitiren hyzmatlary üçin, aýratyn önjeýli jemgyýetçilik işleri göz öňünde tutulyp berilýär.

ORIENT news

Foto: turkmenistan.gov.tm

Şeýle hem okaň: