Iň täze habarlar

Aşgabatda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmegiň tejribesi we geljegi maslahatlaşyldy

23.09.2023 | 15:41 |
 Aşgabatda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmegiň tejribesi we geljegi maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli “Türkmenistanyň Garaşsyzlygy: halkara hyzmatdaşlygy ösdürmegiň tejribesi we geljegi” atly halkara maslahaty geçirildi. Bu barada Daşary işler ministrligi habar berýär.

Oňa Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň, Türkmenistanyň Mejlisiniň ýolbaşçylary we wekilleri, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň agzalary, ministrlikleriň we pudak edaralaryň ýolbaşçylary we işgärleri, Türkmenistanda akkreditlenen daşary ýurtlaryň we halkara guramalaryň diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylary we wekilleri, Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlary we talyplary, daşary ýurt we milli habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdy.

Maslahata gatnaşyjylar öz çykyşlarynda Türkmenistanyň Prezidentiniň şu ýylyň 19-njy sentýabrynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynyň münberinden öňe süren halkara başlangyçlarynyň we teklipleriniň möhümdigine we derwaýysdygyna aýratyn ünsi çekdiler. Garaşsyz Türkmenistanyň saýlap alan parahatçylyk, dostluk, deňhukuklylyk we özara bähbitli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan oňyn bitaraplyk ýolunyň netijeliligi aýratyn bellendi.

“Türkmenistanyň Garaşsyzlygy: halkara hyzmatdaşlygy ösdürmegiň tejribesi we geljegi” atly halkara maslahatynyň çäklerinde Türkmenistanyň Garaşsyzlyk ýyllarynda gazanan üstünliklerine bagyşlanan sergi guraldy.

ORIENT news

Foto: mfa.gov.tm

Şeýle hem okaň: