Iň täze habarlar

BMGÖM we ÝHHG ýaşlaryň innowasiýa we döredijilik mümkinçilikleriniň ösmegine kömek edýär

21.09.2023 | 21:12 |
 BMGÖM we ÝHHG ýaşlaryň innowasiýa we döredijilik mümkinçilikleriniň ösmegine kömek edýär

Aşgabat, 2023-nji ýylyň 21-nji sentýabry: Türkmenistanyň Oguz han adyndaky inžener-tehnologiýalar uniwersiteti, Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy (BMGÖM) we Aşgabatdaky ÝHHG-niň Merkezi bilen bilelikde 2023-nji ýylyň 18-21-nji sentýabry aralygynda Aşgabat şäherinde “Durnukly ykdysady ösüş: innowasiýa we senagatlaşma” atly ýokary tehnologiýa hepdeligini geçirýär.

BMGÖM we ÝHHG Türkmenistanda geçirilen ýokary tehnologiýalar hepdeliginiň çäginde 21-nji sentýabrda Türkmenistanyň Oguz han adyndaky inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde geçirilen “Ýaşlar we innowasiýa” mowzugy boýunça “Breýn-ring” intellektual ýaryşy gurady.

1 (5).JPG

Intellektual bäsleşik, ýaşlaryň zehinini we döredijiligini güýçlendirmek we açmak, häzirki zaman innowasion tehnologiki çözgütler baradaky habardarlygyny ýokarlandyrmak, bilim alyşmak üçin platforma üpjün etmek we ylym, tehnologiýa we innowasiýalaryň dowamly hereketlendirijilerdigini ýene bir gezek nygtamak maksady bilen guraldy.

2 (6).JPG

Tehnologiýa boýunça “Breýn-ring” bäsleşigi üç tapgyrda geçirildi we Türkmenistanyň ilkinji akylly şäheri - Arkadag, gelin-gyzlaryň STEM (ylym, tehnologiýa, in engineeringenerçilik we matematika) ulgamyndaky hereketi we Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmegi çaltlaşdyrmak üçin tehnologiýa we innowasiýa güýjüni ulanmakda ýaşlaryň orny ýaly mowzuklary öz içine aldy.

Gender deňligi ýörelgelerine hormat goýmak we zenanlary sanly çözgütlere çekmek üçin zenanlar intellektual bäsleşige işjeň gatnaşdylar. Bäsleşýän toparlaryň köpçüligi zehinleriň sanyny giňeltdi we innowasiýa pikirleriniň has giň toparyna hödürlenmegine mümkinçilik berdi.

3 (2).JPG

“Ýaşlar innowasiýanyň hereketlendiriji güýji. Oglanlaryň we gyzlaryň biziň ýurdumyzda innowasiýalary ösdürmäge, tehnologiýany öwrenmäge we täze bir zady synap görmekden gorkmaýandyklaryna begenýärin "- diýip, Türkmenistanda Sanlaşdyrmak we innowasiýa boýunça BMGÖM taslamasynyň analitigi bäsleşigiň emin agzasy jenap Farhat Artykow belledi.

4 (1).JPG

"Aşgabatdaky ÝHHG-niň Merkezi, kiber-howpsuzlyk ýaly köp ugurlarda Türkmenistanyň ýaşlary bilen ýakyndan işleşýär" – diýip, Aşgabatdaky ÝHHG merkeziniň syýasy geňeşçisi, jenap William Lif belläp geçdi. "Aslynda, ýaňy-ýakynda ýokary okuw jaýlarynyň birinde siziň ýaly ýaş hünärmenleriň ýokary tehnologiýalary howpsuz we ygtybarly saklamagyň möhümdigini gowy bilmekleri üçin kiber / IKT howpsuzlygy boýunça merkezi döretmäge kömek etdik." 5 (1).JPG

Bäsleşikde birinji ýeri Türkmenistanyň Oguz han adyndaky inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň topary aldy. Ikinji orny Türkmenistanyň Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň topary, üçünji orny bolsa, Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň topary eýeledi. Üç toparyň ählisi hem, Türkmenistandaky BMGÖM, ÝHHG-nyň Aşgabatdaky Merkezin we Türkmenistanyň Oguz han adyndaky inžener-tehnologiýalar uniwersiteti tarapyndan taýýarlanylan baýraklara mynasyp boldular.

ORIENT news

Foto: Türkmenistandaky BMGÖM

Şeýle hem okaň: