Iň täze habarlar

“Ahal” türkmen futbolynda täze sahypa açýar. Ýeňiş we ajaýyp-gol Saud Arabystanyň "Al-Feýhasyny" geň galdyrdy

20.09.2023 | 16:44 |
 “Ahal” türkmen futbolynda täze sahypa açýar. Ýeňiş we ajaýyp-gol Saud Arabystanyň "Al-Feýhasyny" geň galdyrdy

... Türkmenistanyň “Ahaly” bilen Saud Arabystanyň “Al-Feýhasynyň” arasynda boljak oýundan bir gün öň tribunada otyrkam, Änewli derwezeçi Rahat Japarow bilen resmi däl söhbetdeş bolmaga mümkinçilik aldym.

Ilki bilen gyzyklanan zadym, indiki oýunda näçeräk pökgini saklap derwezäni gorap biljekdigini soradym. Ol oňa aňsat we tebigy jogap berdi: ertir derwezämizi gulpda saklaryn.

Soňra bu sözler gaty özüne ynamly bir söz ýalydy, ýöne içimde ertir paýtagtyň “Aşgabat” stadionynyň meýdanyna gireninde garşydaşymyza mynasyp garşylyk görkezip biljekdigini öňe sürýän bir nokat tapdym.

1695209771102.JPEG

Duşuşykdan öňki metbugat ýygnagynda “Ahalyň” kapitany Elman Tagaýew “toparynyň 100 göterim taýyndygyny” belläp geçdi. Ol klubyň “öz futboluny görkezmek we halkara arenasynda Türkmenistana ýeterlik wekilçilik etmek isleýändigini” aýtdy. Şeýle-de Tagaýew, oýunçylaryň “stadionyň meýdançalaryny doldurjak janköýerleriniň goldawyna umyt baglaýandyklaryny” nygtady.

Şol janköýerleriň akymlary, oýun başlamazyndan dört sagat öň stadiona akyp başlady. Olaryň hersiniň gözleri öz klubyna bolan ynamy görkezýärdi. Bu ynam Ronaldo, Neýmar we Benzemanyň ajaýyp klublary bilen bir ligada oýnaýan topar bilen oýunda artykmaçlygyny görkezip biljekdigine bolan ynam.

Ýeri gelende aýtsak, bu oýunçylar Aşgabatda-da gutaryp bilerler, ýöne ykbal başgaça karar berdi. Emma hiç kim onuň çäginde pleý-off oýunlaryna we ýygnaklara girmegi ýatyrmady. Mundan başga-da, birinji tapgyrda üstünlikli çykyş edensoň, topardan çykmak ýakymly hakykata öwrülip biler.

1695209790026.JPEG

... “Ahal”, Türkmenistanyň futbol çempionatynyň soňky bäş oýnunda ýekeje-de ýeňilmän, Saud Arabystanynyň “Al-Feyha” bilen oýnuna ýakynlaşdy. Topar dört oýunda ýeňiş gazandy we bir gezek ýeňildi.

Saud Arabystany çempionatynyň soňky bäş oýnunda türkmen klubynyň bäsdeşi deňagramly topar döretmedi. Içerki ýaryşyň soňky bäş oýnunda topar üç utuk gazandy, iki gezek utuldy we üç gezek deňme-deň oýnap, milli çempionatda 10-njy ýeri eýeledi.

Şeýle-de bolsa, “El Majmaa” topary “Ahal” bilen boljak oýun üçin diýseň tutanýerli boldy. Munuň subutnamasy Türkmenistana gelen badyna “Al-Feýha” wagt ýitirmezlik we goşmaça okuw geçirmek islemeýändigi bilen görkezilýär.

1695209801073.JPEG

Ilkinji minutlar “Ahalyň” oýunçylarynyň görkezmesi bilen geçdi. Üçünji minutda eýýäm Elman Tagaýewiň hasaby açmaga mümkinçiligi bardy, ýöne pökgi nyşandan has ýokarydy.

Adaty şowhunly sesleriň kömegi bilen öý topary ýaryşyň üçden birinde garşydaşlaryndan has işjeň görünýärdi. Emma türkmen klubynyň hüjümçi oýunçylaryna soňky tapgyrda takyklyk ýetmedi.

Wagt geçdi we başlangyç ilki birine, soň beýlekisine geçdi. 25-nji minutda “Al-Feýha” bir burç urgusyny gazandy, ýöne top has ýokary uçdy.

Şondan soň garşydaşlar ýiti hüjüm atyşlaryny dowam etdirdiler. Oýnuň birinji ýarym sagadynyň ahyrynda Döwranow Saud Arabystanyň derwezeçisiniň hüşgärligini synagdan geçirdi we gazondan bir pökgi urdy, Ahmed Alkasar ýerinde tapyldy.

1695209807679.JPEG

Duşuşygyň birinji ýarymynyň ahyrynda Japarowyň pökgüsini bir topar uranda, “Ahal” eýeçiliginde hakykatdanam howply pursat ýüze çykdy, ýöne türkmen toparynyň goragy haýran galdyryjy hereket etdi, her gelen zarba bilen deňeşdirildi. bedenleri bilen, şeýlelik bilen oýnuň hasabynyň açylmagynyň öňüni aldy.

Şeýlelik bilen toparlar 0:0 hasabynda arakesmä girdiler. Ahalyň baş tälimçisi hökmünde çykyş eden Welsähet Öwezow, oýunçylary bilen çynlakaý söhbetdeşlik üçin 15 minut wagt aldy.

Netijede, Öwezow hatardaky düýpli üýtgeşmelere howlukmady, ýöne myhmanlar ikinji ýarymy işjeň başladylar. Duşuşygyň täzeden başlamagyndan üç minut soň, bosniýaly Goýo Tsimirot Sakalany ajaýyp ýagdaýa getirdi we boş aralyga ok atdy. Emma “Ahal” topary bu bölümde Rahat Japarow tarapyndan halas edildi.

“Ahalyň” oýunçylary üçin ykbal çözüji pursat 51-nji minutda bolup geçdi. Goranyşdan hüjüme üstünlikli geçiş garşydaşyň meýdançasynyň ýarysynda boş ýer döretdi. Hakmuhammet Bäşimow Elman Tagaýewe gysga pas berdi. Top çep aýagynyň aşagyndady we jerime meýdançasynyň daşyndan ajaýyp urgy berdi, şeýlelik bilen Saud Arabystanyň derwezeçisi üçin çözüp bolmajak mesele döretdi. Şol pursatda “Ahal”-yň kapitany Ahmed Alkazaryň derwezesini açanda, stadionyň hemme ýerinde şatlyk tolkuny ýaýrady, sebäbi türkmen toparyny goldamak üçin 20 müň töweregi adam gelipdi.

1695209781055.JPEG

Myhmanlar artykmaçlygy dikeltmek üçin howlukdylar, ýöne türkmen futbolçylarynyň bu oýun üçin başga meýilnamalary bardy.

57-nji minutda iki topar hem oýunçy çalyşdy, ýöne bu oýnuň gidişine düýpgöter täsir etmedi.

Duşuşygyň tamamlanmagyna dört minut galanda braziliýaly Legioner Rikardonyň “Ahal” derwezesine pökgüni urmak üçin iň soňky pursatlaryndan biri bardy, emma ol nyşany sypdyrdy.

Iň soňky jaň jyňňyrdaýar, emin soňky netijäni ýazýar we Aşgabat stadiony derrew düşündirip bolmajak şatlyk tolkuny bilen doldurylýar. Sabyr we zähmet islendik pul we ulumsylygy ýeňip bilse, şeýle bolýar.

Аrtur Petrosýans

Foto: Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň metbugat-gullugy tarapyndan berlen

Şeýle hem okaň: