Iň täze habarlar

Ýokary derejede geçen türkmen-wenger gepleşikleriniň jemleri boýunça bilelikdäki resminamalara gol çekildi

09.06.2023 | 15:06 |
 Ýokary derejede geçen türkmen-wenger gepleşikleriniň jemleri boýunça bilelikdäki resminamalara gol çekildi

Aşgabatda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň we resmi sapar bilen Aşgabada gelen Wengriýanyň premýer-ministri Wiktor Orbanyň arasynda gepleşikler geçirildi.

Gepleşikler tamamlanandan soňra bilelikdäki resminamalara gol çekildi. Hususan-da, taraplar Türkmenistanyň Hökümeti bilen Wengriýanyň Hökümetiniň arasynda maýa goýumlaryny höweslendirmek we özara goramak hakynda Ylalaşyga; Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi bilen Wengriýanyň Medeniýet we innowasiýa ministrliginiň arasynda medeniýet babatda hyzmatdaşlyk etmegiň Maksatnamasyna; Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi bilen Wengriýanyň Syýahatçylyk agentliginiň arasynda syýahatçylyk babatda Özara düşünişmek hakynda Ähtnama; Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti bilen Wengriýanyň Içeri işler ministrliginiň arasynda suw serişdelerini dolandyrmak babatda hyzmatdaşlyk etmek barada Özara düşünişmek hakynda Ähtnama;

«Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň Döwlet etalon merkezi bilen Budapeşt paýtagt şäher hökümetiniň diwanynyň Metrologiýa we tehniki gözegçilik müdiriýetiniň arasynda metrologiýa babatda ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk etmek barada Özara düşünişmek hakynda Ähtnama;

Şeýle hem Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen Wengriýanyň Daşary işler we söwda ministrliginiň arasynda “Stipendium Hungaricum” maksatnamasynyň çäklerinde 2024-2026-njy ýyllarda hyzmatdaşlyk etmek boýunça Özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekildi.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Wengriýanyň Daşary işler we söwda ministrliginiň Diplomatik akademiýasynyň arasynda diplomatik taýýarlyk ulgamynda hyzmatdaşlyk babatda Özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekdiler.

Mundan başga-da, Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti bilen Semmelweýs uniwersitetiniň arasynda akademiki we ylmy hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ylalaşyga gol çekildi.

Prezident Serdar Berdimuhamedow we premýer-ministr Wiktor Orban KHBS-niň wekillerine ýüzlenme bilen çykyş etdiler - diýip, TDH habar berýär.

ORIENT habarlar

Foto: ungarnheute-hu

Şeýle hem okaň: