Iň täze habarlar

Türkmen hünärmenleri gümrük işini sanlylaşdyrmagyň dünýä tejribesi bilen tanyşdylar

01.06.2023 | 12:23 |
 Türkmen hünärmenleri gümrük işini sanlylaşdyrmagyň dünýä tejribesi bilen tanyşdylar

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň gümrük düzgünlerini awtomatlaşdyrmak bölüminiň hünärmenleri dolandyryşyň kompýuterleşdirilen ASYCUDA ulgamyny we «Bir penjiräni» ulanmak boýunça sebitleýin seminara gatnaşdylar.

Seminar Dubaý (BAE) şäherinde BMG-niň Söwda we ösüş konferensiýasy (UNCTAD) we Dubaýyň halkara ynsanperwer merkezi tarapyndan UNCTAD-yň ýokarda agzalan ulgamy ulanyjy-ýurtlaryň gümrük edaralarynyň mümkinçiliklerini pugtalandyrmak boýunça çäreleriniň çäklerinde gurnaldy.

Okuw gümrük işini Bütindünýä gümrük guramasynyň we BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň halkara ölçeglerine laýyklykda sanlylaşdyrmak meseleleri boýunça leksiýalary öz içine aldy.

ASYCUDA ulgamy UNCTAD tarapyndan Halkara gümrük guramasy bilen bilelikde döredildi. Häzirki wagtda ol dünýäniň 80-den gowrak ýurdunda ulanylýar, ol gümrük deklarasiýalaryny awtomatlaşdyrylan düzgünde işlemäge mümkinçilik berýär.

Wekiliýetleriň agzalary şeýle hem ýükleri daşamak babatynda Dubaýyň tejribesi bilen tanyşmaga mümkinçilik aldylar.

ORIENT habarlar

Foto: customs.gov.tm

Şeýle hem okaň: