Iň täze habarlar

Aşgabatda Polşanyň täze ilçisi akkreditirlendi

30.05.2023 | 00:41 |
 Aşgabatda Polşanyň täze ilçisi akkreditirlendi

Mejlisiň başlygy Dünýägözel Gulmanowa Polşa Respublikasynyň Türkmenistandaky täze ilçisi Rafal Poborskiden ynanç hatyny kabul etdi.

Ol diplomaty Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň adyndan wezipä bellenmegi bilen gutlady we jogapkär işinde üstünlik arzuw etdi. Ilçi Polşanyň ýolbaşçylaryndan Türkmenistanyň Baştutanyna salamlaryny ýetirip, öz ýurdunyň duşenbe güni Mejlisde geçirilen resmi duşuşykda göz öňünde tutulan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy güýçlendirmek isleýändigini mälim etdi.

Şeýle hem, polýak diplomaty Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlygynyň esasy ileri tutulýan ugurlary we ýurtda dowam edýän durmuş-ykdysady özgertmeler, milli mejlisiň gurluşy we işi, häzirki kanunçylyk işi bilen tanyşdy. Taraplar ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn esasda parlamentara gatnaşyklary giňeltmek meselelerine üns berdiler.

Rafal Poborskiý iki ýurduň we halklaryň bähbidine konstruktiw gepleşikleriň ösdürilmegine işjeň goldaw berjekdigini aýtdy.

Duşenbe güni Daşary işler ministrliginde Türkmenistan bilen Polşanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ýagdaýy we geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy. Ol ýerde Bakuwda rezidensiýasy bolan, Warşawanyň doly ygtyýarly wekili ynanç hatlarynyň nusgalaryny Daşary işler ministriniň orunbasary Mähri Bäşimowa gowşurdy.

ORIENT news

Foto: mfa.gov.tm

Şeýle hem okaň: