Iň täze habarlar

Gurbanguly Berdimuhamedowyň Eýrana saparynyň jemleri boýunça hyzmatdaşlyk hakynda resminamalara gol çekildi

31.05.2023 | 11:48 |
 Gurbanguly Berdimuhamedowyň Eýrana saparynyň jemleri boýunça hyzmatdaşlyk hakynda resminamalara gol çekildi
 Gurbanguly Berdimuhamedowyň Eýrana saparynyň jemleri boýunça hyzmatdaşlyk hakynda resminamalara gol çekildi
 Gurbanguly Berdimuhamedowyň Eýrana saparynyň jemleri boýunça hyzmatdaşlyk hakynda resminamalara gol çekildi
 Gurbanguly Berdimuhamedowyň Eýrana saparynyň jemleri boýunça hyzmatdaşlyk hakynda resminamalara gol çekildi

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzyň wekilçilikli düzümdäki wekiliýetiniň Eýrana bolan saparynyň jemleri boýunça hyzmatdaşlyk etmek hakynda resminamalara we iki döwletiň arasyndaky Bilelikdäki Jarnama gol çekildi – diýip, TDH habar berýär.

Ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek dabarasynyň barşynda şu aşakdakylara gol çekildi:

— Türkmenistanyň Energetika ministrligi bilen Eýran Yslam Respublikasynyň Energetika ministrliginiň arasynda elektroenergetika babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama;
— Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň arasynda 2023-2024-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlyk etmek hakynda Maksatnama;
— Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy bilen Eýran Yslam Respublikasynyň Gümrük müdirliginiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň geljekde çuňlaşdyrylmagy we giňeldilmegi boýunça bilelikdäki çäreleriň 2023-2024-nji ýyllar üçin Maksatnamasyna;
— Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti bilen Maşat Lukmançylyk ylymlary uniwersitetiniň arasynda bilim we saglygy goraýyş ulgamlarynda hyzmatdaşlyk barada Ähtnama;
— S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti bilen Gürgen Oba hojalyk ylymlary we tebigy serişdeler uniwersitetiniň arasynda bilim babatda hyzmatdaşlyk etmek barada özara düşünişmek hakynda Ähtnama.

Taraplar tarapyndan kabul edilen bilelikdäki Jarnamada Jarnamada dostlukly we ynanyşykly ýagdaýda geçen duşuşyklaryň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň, şol sanda syýasy, parlamentara, söwda, ulag, energetika ulgamlaryndaky hyzmatdaşlygyň meseleleriniň ähli ugurlary boýunça pikir alşylandygy nygtalýar.

ORIENT habarlar

Foto: IRNA

Şeýle hem okaň: