Iň täze habarlar

Türkmenistan BMG-nyň Nýu-Yorkda geçirilen Suw maslahatynda öz pozisiýasyny mälim etdi

24.03.2023 | 22:50 |
 Türkmenistan BMG-nyň Nýu-Yorkda geçirilen Suw maslahatynda öz pozisiýasyny mälim etdi

22-24-nji martda BMG-nyň Nýu-Yorkdaky ştab-kwartirasynda "Durnukly ösüş üçin suw" (2018-2028) Halkara hereket onýyllygynyň maksatlarynyň ýerine ýetirilişine giňişleýin syn bermek boýunça maslahat geçirildi.

BMG-nyň Baş sekretary António Guterriş maslahatyň açylyş dabarasynda çykyş edip, global suw krizisini ýeňip geçmek üçin dört ugurda: suwa deň elýeterlilik, suw dolandyryşyna maýa goýumlary, olary tygşytly peýdalanmak, howanyň üýtgemegine garşy göreş ýaly ugurlarda bilelikdäki tagallalary birleşdirmegi teklip etdi.

Maslahata milli hökümetleriň we BMG guramalarynyň ýokary derejeli wekilleri bilen birlikde Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky Döwlet komitetiniň başlygy Durdy Genjiýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti hem gatnaşdy. Bu barada ýurduň BMG-daky hemişelik wekilliginiň saýtynda habar berildi.

Türkmen tarapy forumda çykyş edip, Türkmenistanyň suw meselesinde esasy çemeleşmelerini we bu ugurda ýurduň halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň möhüm ugurlaryny beýan etdi.

Hususan-da, Türkmenistan suwuň adamzadyň umumy emlägi bolup durýandygyna, suw we arassaçylyga deň we adalatly elýeterliligiň bolsa esasy adam hukuklarydygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, milli hökümetler, esasanam saglygy goraýyş we azyk howpsuzlygy global krizisiniň häzirki kyn şertlerinde suwdan peýdalanmak hukugyny üpjün etmek üçin jogapkärdirler.

Türkmenistan sebitdäki ýüze çykýan suw we energiýa meseleleriniň her bir ýurduň bähbitlerini, şeýle hem halkara guramalarynyň, ilkinji nobatda BMG-nyň işjeň gatnaşmagy bilen, halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalary esasynda çözülmeginiň tarapdarydyr.

Suw diplomatiýasy Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryndan biridir, bu babatda ýurdumyz suw çeşmelerinden tygşytly peýdalanmak we daşky gurşaw meselelerini çözmekde, hususan-da BMG-nyň Suw strategiýasyny işläp taýýarlamak, BMG-nyň Aral deňziniň basseýni üçin ýörite maksatnamasyny we Merkezi Aziýada howanyň üýtgemegi tehnologiýalary boýunça sebit merkezini döretmek boýunça halkara hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmakda milli başlangyçlary tassyklady.

Şeýle-de, Türkmenistanyň wekiliýeti Araly halas etmek boýunça halkara gaznasynyň ýerine ýetiriji komitetiniň (IFAS), IFAS-a başlyklyk edýän Täjigistan Respublikanyň hökümetiniň Bütindünýä banky bilen bilelikde gurnan “Merkezi Aziýa: Suw baýlyklary ulgamynda hereket maksatnamasy boýunça borçnamalar” atly ýokary derejeli çäresine gatnaşdy.

Maslahata 7 döwlet we hökümet baştutany, wise-prezidentler, premýer-ministrleriň orunbasarlary we suw bukjalary bolan 70-den gowrak milli ministr gatnaşdy.

Maslahatyň esasy maksady BMG-nyň agza döwletleri, halkara we maliýe guramalary tarapyndan Suw baýlyklary boýunça halkara hereket onýyllygynyň ikinji tapgyryny we degişli Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmek boýunça meýletin borçnamalarynyň kabul edilmeginden ybarat boldy.

ORIENT news

Foto: un.mission.gov.tm

Şeýle hem okaň: