Iň täze habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti pagtaçylary 2023-nji ýylyň hasyly üçin hemme zerurlyklar bilen üpjün etmegi tabşyrdy

26.01.2023 | 23:33 |
 Türkmenistanyň Prezidenti pagtaçylary 2023-nji ýylyň hasyly üçin hemme zerurlyklar bilen üpjün etmegi tabşyrdy

Türkmenistanda 2023-nji ýylda gowaça ekişi 580 müň gektar meýdanda geçiriler. Şonça meýdandan, mundan birnäçe ýyl ozal hem bolşy ýaly, 1 million 250 müň tonna çig mal ýygnap almak meýilleşdirilýär. Şeýle hem şu ýyl Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi tarapyndan meýdanlarda işleri doly derejede alyp barmak üçin ozal bar bolanlaryň üstüne goşmaça täze oba hojalyk tehnikalary we enjamlary satyn alnar.

2023-nji ýylda pagta öndürmek baradaky karara prezident Serdar Berdimuhamedow penşenbe güni Maryda hökümetiň göçme mejlisiniň barşynda gol çekdi. Resminama laýyklykda, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligine we ähli welaýatlara oba-senagat toplumynyň bu ulgamynyň ähli bölümleriniň zerur bolan derejede işlemegini gurap, pagtanyň kesgitlenen möçberiniň öndürilmegini üpjün etmek tabşyryldy.

Döwlet Baştutanynyň karary jogapkär edaralary pagtanyň dürli görnüşleriniň tohumlaryny welaýatlaryň toprak-howa şertlerine laýyklykda paýlamaga, ekişe taýýarlyk görmek we ony geçirmek, pagtany ösdürip ýetişdirmek we ýygnap almak, ekerançylary suwarş suwy we dökünler bilen üpjün etmek boýunça tehniki hyzmatlary bermäge borçlandyrýar.

Gowaça ekişi ýurtda mart aýynyň ahyrlarynda başlanýar. 2020-nji ýyldan başlap, Türkmenistan ýurduň içinde pagtanyň doly derejede gaýtadan işlenilmegine hem-de dokma önümçiliginiň giňeldilmegine möhüm ähmiýet berip, ony öndürmek üçin döwlet borçnamalaryny artdyrdy.

ORIENT news

Foto: orient.tm

Şeýle hem okaň: