Iň täze habarlar

Türkmenistan ÝHHG-nyň mejlisinde ynsan ölçegleriniň babatynda ileri tutulýan ugurlary belledi

26.01.2023 | 13:37 |
 Türkmenistan ÝHHG-nyň mejlisinde ynsan ölçegleriniň babatynda ileri tutulýan ugurlary belledi

Ýewropanyň howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ynsan ölçegleri boýunça Komitetiniň nobatdaky mejlisinde Türkmenistanyň wekiliýeti özüniň ileri tutýan ugurlary baradaky beýanat bilen çykyş etdi.

Beýanatda raýat jemgyýetçiliginiň, demokratik institutlaryň, KHBS-niň azatlygy, gender deň hukuklygynyň, adam söwdasynyň öňüniň alynmagynyň we bilime bolan hukugyň Türkmenistanyň ÝHHG-y bilen hyzmatdaşlygyndaky ynsan ölçegleriniň ileri tutulýan ugurlarydygy bellenildi.

Türkmenistan ÝHHG-y bilen dialogyň ösdürilmegini goldaýar we ynsan ölçegleri baradaky Komitetiň işjeňligine işjeň gatnaşýar we ÝHHG-nyň sebitinde adam hukuklarynyň goralmagyna uly ähmiýet berýär - diýip, beýanatda aýdylýar.

Şeýle hem Türkmenistanyň dünýä ýüzünde özüniň esasy aladasy adam bolan, onuň aýrylmasyz hukuklary we azatlygy bolan demokratik jemgyýeti ösdürmäge gyzyklanýan döwlet hökmünde tassyklandygy bellenildi.

Halkara gatnaşyklaryny konstruktiw, döredijilikli ugurda pugtalandyrmak maksady bilen, Türkmenistan iri halkara abraýly guramalar bilen, we ilkinji nobatda BMG-sy, ÝHHG-sy bilen ýakyn aragatnaşyk saklaýar – diýlip, beýanatda nygtalýar.

ORIENT habarlar

Foto: Türkmenistanyň DIM-gi

Şeýle hem okaň: