Türkmenistanda döwlet emläkleri ynançly dolandyrmaga berlip başlanar

Türkmenistanda döwlet emläkleri ynançly dolandyrmaga berlip başlanar

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde bäsdeşlik esasynda döwlet emlägini ynançly dolandyrmaga geçirmegiň tertibi taýýarlanyldy. Bu barada anna güni hökümetiň mejlisinde wise-premýer Hojamyrat Geldimyradow hasabat berdi.

Resminama ynançly dolandyrmagy saýlamak boýunça bäsleşigi geçirmegiň düzgünini hem-de şertlerini kesgitläp, döwlet kärhanalaryna hünär taýdan ussat dolandyryjylar toparyny, şertnamalaýyn esasda autsorsing ýörelgesi boýunça hususy ulgamyň mümkinçiligini we serişdelerini peýdalanmak üçin şertleri döredýär.

Ynançly dolandyrmaga hususylaşdyrmagyň bir görnüşi hökmünde garalýar. Munuň artykmaçlygy döwlet serişdelerini ynançly dolandyrmaga geçirmegiň eýeçilik hukugynyň dolandyryja geçmegine getirmeýändiginde, çekilen ýokary hünärli menejmentiň bolsa döwlet emläginiň netijeli ulanylmagyny ýokarlandyrmaga kömek edýändiginde jemlenýär.

ORIENT news