Iň täze habarlar

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň hem-de Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutanynyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi

21.05.2024 | 18:06 |
 Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň hem-de Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutanynyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi

20-nji maýda, Duşenbe güni türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň raisi Rustam Minnihanowyň arasynda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşligiň dowamynda özara bähbitlilik, deňhukuklylyk ýörelgeleri esasynda ýola goýulýan däp bolan hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Söhbetdeşligiň başynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Tatarystanyň raisina Prezident Serdar Berdimuhamedowyň ýakynda Tatarystana amala aşyrylan saparyň dowamynda türkmen wekiliýetiniň agzalarynyň mähirli kabul edilendigi üçin ýene-de bir gezek minnetdarlyk bildirdi, şeýle-de “Russiýa — Yslam dünýäsi: KazanForum — 2024” halkara ykdysady forumynyň çäklerinde geçirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini belledi.

Forumynyň üstünlikli geçirilmegi bilen gutlap, türkmen halkynyň Milli Lideri şeýle çäreleriň guralmagynyň Tatarystanyň ösmegine hem-de Russiýa bilen yslam dünýäsini baglanyşdyrýan halka hökmünde ýurduň halkara abraýynyň ýokarlanmagyna hyzmat etjekdigine ynam bildirdi – diýip TDH habarynda aýdylýar.

Rustam Minnihanow hoşniýetli sözler üçin hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza mähirli salamyny hem-de iň gowy arzuwlaryny beýan etdi, şeýle-de Türkmenistanyň Döwlet Baştutanynyň türkmen-tatar gatnaşyklarynyň hemmetaraplaýyn ösdürilmegine goşýan uly şahsy goşandyny belledi.

Häzirki wagtda Türkmenistan we Tatarystan dürli ugurlar boýunça, hususan-da, nebitgaz, gämigurluşyk, himiýa senagaty pudaklarynda, awiasiýa tehnikalaryny, ýük awtoulaglaryny ibermek ulgamynda netijeli hyzmatdaşlyk edýärler. Tatarystanyň iri kompaniýalary türkmen bazarynda üstünlikli iş alyp barýarlar.

Ikitaraplaýyn gatnaşyklarda ynsanperwer ulgama, şol sanda ylym we bilim, ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak boýunça hyzmatdaşlyga aýratyn ähmiýet berilýär.

Biz türkmen-rus döwletara gatnaşyklarynyň aýrylmaz bölegini emele getirýän Tatarystan Respublikasy bilen netijeli hyzmatdaşlygymyzy mundan beýläk-de ösdürmegi maksat edinýäris diýip, Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Foto: tdh.gov.tm

Şeýle hem okaň: