Iň täze habarlar

Aşgabat Jarnamasy halkara ulag geçelgeleriniň ösmegine täze itergi berer

18.04.2024 | 22:01 |
 Aşgabat Jarnamasy halkara ulag geçelgeleriniň ösmegine täze itergi berer

Penşenbe güni Türkmenistanyň paýtagtynda geçirilen Demir ýollaryň hyzmatdaşlyk guramasynyň (OSJD) agza döwletleriniň arasyndaky dolandyryjylar Geňeşiniň we jogapkär wekilleriniň 38-nji mejlisinde Aşgabat Jarnamasy kabul edildi.

Mejlise Azerbaýjan, Owganystan, Belarus, Wengriýa, Wýetnam, Gruziýa, Hytaý, Eýran, Koreýa Respublikasy, Koreýa Halk-Demokratik Respublikasy, Gazagystan, Gyrgyzystan, Latwiýa, Mongoliýa, Polşa, Russiýa, Slowakiýa, Täjigistan, Türkmenistan, Özbegistan, Çehiýa we Estoniýa ýaly ýurtlaryň demir ýol edaralarynyň wekiliýetleri gatnaşýar.

Wekiliýetleriň ýolbaşçylary Türkmenistanyň halkara ulag geçelgeleriniň strategiki taýdan möhüm we amatly çatrygynda ýerleşýän ýurduň ulag we üstaşyr mümkinçiligini hemmetaraplaýyn durmuşa geçirmek ugrundaky tagallalaryny bellediler.

1 (edited).jpg

Maslahatyň dowamynda halkara demir ýol ulaglary pudagyndaky köp meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we halkara geçelgeleri mundan beýläk-de ösdürmegiň we diwersifikasiýa etmegiň ähmiýeti, ilkinji nobatda Ýewropa bilen Aziýanyň arasyndaky aragatnaşyk, utgaşdyrylan ulag syýasatynyň emele gelmegi we mundan beýläk-de halkara hukuk resminamalarynyň kämilleşdirilmegi ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu babatda gürrüň ýük daşamak we ýurtlaryň arasynda demir ýol ýolagçy gatnawynyň täzeden başlamagy barada boldy.

DÝHG-niň başlygy Miroslaw Antonowiçiň ORIENT bilen bolan söhbetdeşliginde belläp geçişi ýaly, ara alyp maslahatlaşmalaryň dowamynda mejlisiň gün tertibine girizilen meseleler boýunça dürli pikirler aýdyldy, şeýlelik-de bilelikdäki işiň netijesinde gatnaşyjylar çözgütler üçin umumy ylalaşyga geldiler.

Gatnaşanlar 2023-nji ýylyň hasabatlaryndan we netijelerinden başga-da, 2024-2025-nji ýyllar üçin iş meýilnamasyna, guramanyň ösüş ýollaryna, şol sanda institusional nukdaýnazary taýyndan hem gözden geçirdiler, DÝHG onuň hataryna goşulyp biljek birnäçe ýurt bilen gepleşiklere başlady, häzirki wagtda olaryň sany 30 sany.

2 (edited).jpg

Forumyň wekilleri, şeýle hem, DÝHG-na agza ýurtlaryň demir ýol ulgamlarynyň baş direktorlarynyň (jogapkär wekilleri) XXXVIII mejlisiniň Aşgabat Jarnamasyny kabul etdiler.

Miroslaw Antonowiçiň pikiriçe, Aşgabat Jarnamasy halkara geçelgeleriň çatrygynda we ýüpek ýolunyň merkezinde ýerleşýän Türkmenistan bilen DÝHG-niň hyzmatdaşlygyna täze itergi berer. Munuň üçin barha ähmiýetli bolan Orta geçelgesi we CASCA+ ugrydyr şeýle-de Gazagystan-Türkmenistan-Eýran demir ýoly ýaly “Demirgazyk-Günorta” ugry hem bar.

Duşuşygyň Teswirnamasyna goşundy bolan bu Jarnamada BMG-niň Baş Assambleýasynyň Türkmenistan tarapyndan başlanan ulag baradaky kararlarynyň düzgünleriniň mundan beýläk-de durmuşa geçirilmeginiň möhümdigi nygtalýar.

3 (edited).jpg

Bular: 2014-nji ýylyň 19-njy dekabryndaky “Durnukly ösüş maksady bilen halkara hyzmatdaşlygyny üpjün etmekde ulag we üstaşyr geçelgeleriniň orny” atly kararnamasy;

2015-nji ýylyň 22-nji dekabryndaky “Durnukly multimodal üstaşyr geçelgelerini döretmäge ýardam etmek maksady bilen ulaglaryň ähli görnüşleriniň arasynda hemmetaraplaýyn gatnaşyklary üpjün etmegiň ýolunda” atly kararnama;

2017-nji ýylyň 20-nji dekabryndaky “Durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmak bilen ulaglaryň ähli görnüşleriniň arasyndaky arabaglanyşyklary berkitmek”;

2023-nji ýylyň 19-njy dekabryndaky “Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek üçin ulaglaryň ähli görnüşleriniň arasyndaky arabaglanyşygyny berkitmek”.

4 (edited).jpg

Wekiliýetleriň ýolbaşçylary, demir ýol ulaglarynyň ykdysady, maglumat, ylmy, tehniki we daşky gurşaw taraplary bilen baglanyşykly meseleleri çözmekde DÝHG-na agza ýurtlaryň arasyndaky hyzmatdaşlygy giňeltmegiň zerurdygyny, demir ýol ulaglarynyň beýleki ulag görnüşleri bilen deňeşdirilende bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyrmak üçin çäreleri işläp düzmelidigini, demir ýol işinde hyzmatdaşlyk we halkara demir ýol ulaglarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegi bilen baglanyşykly tehniki şeýle hem demir ýol ulaglary bilen baglanyşykly beýleki halkara guramalary bilen hyzmatdaşlyk meseleleri barada aýtdylar. .

DÝHG-na agza ýurtlaryň demir ýollarynyň wekiliýetleri, halkara hyzmatdaşlygy, durnuklylygy we durnukly ösüşi üpjün etmek maksady bilen ulaglaryň ösüşini we üstaşyr geçelgeleriniň durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin ýokary derejeli halkara çäreleriniň ähmiýetini aýratyn bellediler. Maslahatyň netijesinde ýük we ýolagçy gatnawy, infrastruktura we aksiýa, kodlaşdyrmak we informatika, maliýe we hasaplaşyk meseleleri, ýük we ýolagçy gatnawy üçin özara hasaplaşyklar, şeýle hem bu ugurda hünär okuwlary we hünärmenleri taýýarlamak ýaly möhüm ugurlar boýunça kararlar kabul edildi.

5 (eidted).jpg

Forum 15-19-njy aprel aralygynda “Ýyldyz” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda geçirilýär.

Bu möhüm mejlisiň geçýän günlerinde - 16-njy aprelden - Nýu-Ýorkda BMG-niň Baş Assambleýasynyň Durnukly ösüş hepdesi geçirilýär. Onuň çäginde Türkmenistanyň başlangyjy bilen döredilen Durnukly ulag dostlary toparynyň ministrler duşuşygy hem-de durnukly ulag boýunça ýokary derejeli mejlis hem geçirildi, onda biziň ýurdumyz hem bu meselä öz garaýşyny hödürledi.

ORIENT news

Foto: orient.tm

Şeýle hem okaň: