Iň täze habarlar

Türkmenistanyň ilçisi Merkezi Aziýa – Hytaý Sekretariatynyň ýerine ýetiriji direktory bilen hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdy  

11.04.2024 | 20:25 |
 Türkmenistanyň ilçisi Merkezi Aziýa – Hytaý Sekretariatynyň ýerine ýetiriji direktory bilen hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdy  

Türkmenistanyň Hytaýdaky ilçisi Parahat Durdyýew Merkezi Aziýa – Hytaý Sekretariatynyň ýerine ýetiriji direktory U Insin bilen duşuşdy.

Duşuşygyň dowamynda taraplar geçiş döwründe Sekretariatyň geçirjek çärelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Hususan-da, şu aýda Sian şäherinde Sekretariatyň maslahatynyň üçünji tapgyry, şu ýylyň ikinji ýarymynda bolsa bu düzüme agza ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň duşuşygy meýilleşdirilýär.

U Insin pursatdan peýdalanyp, 2024-nji ýylyň 30-njy martynda Sekretariatyň açylyş dabarasyna gatnaşandygy we türkmen daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysynyň gutlag haty üçin türkmen tarapyna hoşallygyny beýan etdi.

Türkmen diplomaty hem öz gezeginde Türkmenistan bilen Hytaýyň ikitaraplaýyn esasda, şeýle hem Merkezi Aziýa – Hytaý formatynyň çäklerinde köptaraplaýyn esasda alyp barýan strategiki hyzmatdaşlygynyň esasy ugurlary barada gürrüň berdi. Şeýle hem Parahat Durdyýew şu ýyl Magtymgulynyň 300 ýyllygy mynasybetli çäreleri geçirmegi teklip etdi.

ORIENT news

Foto: Türkmenistanyň Hytaýdaky Ilçihanasy tarapyndan berildi

Şeýle hem okaň: