Iň täze habarlar

Türkmenistanly mekdep okuwçysy Moskwanyň Döwlet halkara gatnaşyklar institutynyň Parlament modeline gatnaşdy

10.04.2024 | 13:33 |
 Türkmenistanly mekdep okuwçysy  Moskwanyň Döwlet halkara gatnaşyklar institutynyň Parlament modeline gatnaşdy

A.S.Puşkin adyndaky bilelikdäki türkmen-russiýa umumybilim berýän mekdebiniň 11-nji synp okuwçysy Anna Orlowa Moskwanyň Döwlet halkara gatnaşyklar institutynyň Parlament modeli bütinrussiýa taslamasynyň jemleýji tapgyryna gatnaşdy.

IV Parlament modeliniň ýapylyş dabarasy RF-iň DIM-niň Moskwanyň Döwlet halkara gatnaşyklar institutynda 5-nji aprelde geçirildi.

Anna Orlowa taslamanyň gönüden-göni gatnaşylýan jemleýji tapgyryna gatnaşan GDA ýurtlaryndan ýeke-täk mekdep okuwçysy boldy.

Dört günüň dowamynda 13 sany ugurdaş komitetler hereket edip, olaryň çäklerinde kanun taslamalary hem-de möhüm durmuş-ykdysady we syýasy-hukuk meseleleri boýunça kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek babatda teklipler taýýarlanyldy. Annanyň aýtmagyna görä, täzelik bolmagyna garamazdan, bu ugur mekdep okuwçysynda uly gyzyklanma döretdi.

Şu ýyl bu çärä Russiýanyň we daşary ýurtlarynyň dürli şäherlerinden 1500-e golaý wekil gatnaşdy.

2023-nji ýylyň 28-nji noýabryndan 21-nji dekabry aralygynda kanunçykaryjylyk işine we parlament amallaryna bagyşlanan göni we gaýybana gatnaşykly bilim okuwy geçirildi. Okuwyň jemleri boýunça Moskwanyň Döwlet halkara gatnaşyklar institutynyň Parlament modeliniň gönüden-göni gatnaşykly tapgyryna gatnaşjak dalaşgärler saýlanyp alyndy.

Bu taslama ýaşlar parlamentarizmini ösdürmek we talyplaryň kanunçykaryjylyk ukyplaryna kämilleşdirmek maksady bilen, “Ileri tutulýan ugur 2030” atly maksatnamanyň çäklerinde 2019-njy ýyldan bäri geçirilýär.

Her ýyl geçirilýän bu çäre talyplara nazaryýet bilimlerini tejribede ulanmaga, şeýle hem hukuk ulgamynyň hünärleri hökmünde köpçülikde çykyş etmek ukyplaryny görkezmäge, öz garaýyşlaryny goramaga mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, çärä gatnaşyjylar dürli pudaklardan çagyrylan bilermenlerden tejribe alýarlar.

<p style="text-align: right"><em><strong>ORIENT news</strong></em></p>
Foto: Anna Orlowa tarapyndan berildi

Şeýle hem okaň: