Iň täze habarlar

Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň esasy ugurlaryna we mümkinçiliklerine bagyşlanan halkara maslahat geçiriler

02.03.2024 | 01:42 |
 Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň esasy ugurlaryna we mümkinçiliklerine bagyşlanan halkara maslahat geçiriler

27-28-nji martda “Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň esasy ugurlary we mümkinçilikleri” atly halkara maslahat geçiriler. Bu barada anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer Mährijemal Mämmedowanyň hasabatynda mälim edildi.

Foruma ugurdaş halkara düzümleriň, ýurdumyzyň iri syýahatçylyk guramalarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşarlar. Wekiller üçin Arkadag şäheri, täsin taryhy-medeni ýadygärlikler, muzeýler, umuman, ýurdumyzyň syýahatçylyk mümkinçilikleri bilen tanyşmaklary üçin şertler dörediler.

Şeýle hem myhmanlary Änew şäheriniň 2024-nji ýylda “Türki dünýäsiniň medeni paýtagty” diýlip yglan edilmegi mynasybetli geçiriljek çärelere badalga bermek dabarasyna gatnaşdyrmak meýilleşdirilýär.

Mundan başga-da, maslahatyň çäklerinde iş duşuşyklaryny, ylmy-amaly maslahaty, syýahatçylyk kärhanalarynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda resminamalara gol çekmek dabaralaryny guramak göz öňünde tutulýar.

ORIENT news

Foto: Ahmet Hallyýew

Şeýle hem okaň: