Iň täze habarlar

“SpaceX” “Starlink” hemralary arkaly adaty telefondan maglumatlary iberdi

29.02.2024 | 15:54 |
 “SpaceX” “Starlink” hemralary arkaly adaty telefondan maglumatlary iberdi

“SpaceX” kompaniýasy “Starlink” hemralary arkaly adaty telefondan maglumatlary iberdi. Bu barada «Direct to Cell» taslamasynyň işgäri Ben Lonmer “X” sosial ulgamynda mälim etdi. Ol Santa Krusyň etegindäki tokaý böleginiň suratyny köpçülik bilen paýlaşdy. Görlüp oturylsa, bu maglumat ibermesi ilkinji gezek “Starlink” hemra ulgamy arkaly iberilen eken.

Bu synag üstünliki geçirildi.

Amerikaly işewür Ilon Maskyň eýeçiligindäki “SpaceX” 2022-nji ýyldan başlap, «Coverage Above and Beyond» başlangyjy boýunça “T-Mobile” aragatnaşyk üpjünçisi bilen bilelikde iş alyp barýar. Bu kompaniýalar gaýtalaýjy diňleri ulanmazdan simsiz aragatnaşygyň döredilmegini üpjün edýär. Olaryň wezipeleri ýerdäki ykjam enjamlar bilen “Starlink” hemralarynyň arasynda aralyk baglanyşyga öwrüljek ýörite «Direct to Cell» hemralary tarapyndan kabul ediler.

Bu taslamanyň maksady hemra aragatnaşyk modullary bolmadyk ýönekeý telefonly ulanyjylara elýeterli etmekden ybaratdyr. Şeýlelikde, bu enjamlar uzak sebitler we betbagtçylyk zolaklary üçin örän möhüm ähmiýetli bolan az energiýany sarp eder. «Direct to Cell» hemralarynyň telefonlar bilen aragatnaşyk baglanyşygyny döretmek üçin aşa güýçli we duýgur enjamlary bar.

«Direct to Cell» hemralar toplumynyň ilkinji alty hemrasy ýanwar aýynda uçuryldy. Şu ýylyň ahyryna çenli olaryň sany ýüzlerçä ýetiriler. Uçuşlar “Falcon 9” raketalarynyň uçurylmagyna taýýarlyk görmegiň çäklerinde amala aşyrylar.

ORIENT news

Foto: techcult.ru

Şeýle hem okaň: