Iň täze habarlar

Asman moda öýüniň täze “Zenan” kolleksiýasynyň Pariždäki premýerasy şowly boldy

22.01.2024 | 04:16 |
 Asman moda öýüniň täze “Zenan” kolleksiýasynyň Pariždäki premýerasy şowly boldy

“Asman” moda öýüniň täze kolleksiýasynyň premýerasy Parižde, Aziýanyň, Gündogaryň, Demirgazyk Afrikanyň we beýleki sebitleriň dizaýnerlerini birleşdirýän abraýly Oriental Fashion Show-da geçirildi. Ýöne milli markalary dünýä arenasynda tanatmaga gönükdirilen çäräniň ähmiýetine garamazdan, bu bäsdeşlik gurşawy dälde - bu medeniýetleriň täsirli gepleşikleri we sungatda gündogarşynaslyk düşünjesi bilen örtülen ýörite estetikanyň baýramçylygy üçin platformadyr.

1 (edited).jpg

Asman moda öýi türkmen dilinden “aýal” diýlip terjime edilýän “Zenan” atly ýeňil we akýan kolleksiýasyny hödürledi, ýöne bu söz ylhamlanan we ylham beriji zenan hökmünde giňden düşündirilip bilinjek manyny berýär.

Ýüpek, şifon, organza, fatin... - bu matalaryň atlary gözellik, hoşniýetlilik, howalylyk we romantika bilen baglanyşyk döredýär. Şeýle-de bolsa, köýnekleriň owadan, uçýan siluetlerine, ýumşak çyzgylara, aç-açan äheňlere we ýeňil agramly bezegiň ýumşak öwüşginine organiki taýdan bir batyrgaýlyk goşmagy başardyk.

2 (edited).jpg

Ol geçdi! Umuman aýdylanda, kolleksiýa gowy şerap ýaly bolup çykdy, näzik ysy ýakymly bellik bilen üstünlikli nygtaldy.

3 (edited).jpg

Döredijiler etniki görnüşi göz öňüne getirmäge aýratyn ähmiýet bermediler. Hawa, ol bardy, ýöne asuda we näzikdi. Roly köýnekleriň özleri oýnaýan gymmatly daş üçin çarçuwa ýalydy. Olaryň reňk shemasy hem gabat gelýär: otly karneli, agşam asmanyň kölegeleri bilen parlaýan ýakut, kümüş-dumanly agat, gyrmyzy ýakut we syrly gara merjen.

4 (edited).jpg

Agramsyz heýkeltaraşlyk elementleri, elde ýasalan ussatlyk, “Zenan” kolleksiýasynyň arassalanan stili, içerki görnüşi we milli şaý-sepler görnüşindäki ajaýyp esbaplar, Parižiň Şangri-La köşgüniň ajaýyp imperiýa stili bilen ajaýyp sazlaşyk gazandy we hünärmenleriň öwgüsini alyp, saýlanan tomaşaçylarda täsir galdyrdy.

5 (edited).jpg

“Asman” türkmen moda öýüni esaslandyryjy Mähri Orazmyradowa we dizaýner Myrat Amanow tomaşaçylaryň el çarpyşmalary bilen görkezilişiň ahyrynda orta çykdylar. Köp agyr iş üstünlik bilen gutaranda, bu üstünlik täze bir gapyny açýar – soňra ýene-de has uly yhlas bilen işläp bolar, sebäbi işe borçlulyk döreýär. Emma “Asman” topary muňa taýyndyr. 2017-nji ýylda başlanan we häzirki wagtda 80 ussady birleşdirýän ideýalarynyň konseptualizatory we tutuş taslamanyň enerjaýzeri, Mähri Orazmyradowanyň özi şeýle diýýär:

-Toparymyzda “men” diýmek ýok, bizde “biz” bar.

ORIENT news

Foto: Asman

Şeýle hem okaň: