Iň täze habarlar

Saud Arabystany Patyşalygynyň Milli güni türkmen paýtagtynda bellendi

26.09.2023 | 03:20 |
 Saud Arabystany Patyşalygynyň Milli güni türkmen paýtagtynda bellendi

Duşenbe güni Saud Arabystanynyň Türkmenistandaky ilçihanasynda Patyşalygyň Milli güni mynasybetli dabara geçirildi.

-Türkmenistanda akkreditlenen diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylary we köp sanly kärdeşleri bu ýere Saud Arabystany Patyşalygynyň ilçisi Said Bin Osman Suweýdi baýramçylyk bilen gutlamak üçin ýygnandylar.

Bir gün öň bolsa, Prezident Serdar Berdimuhamedow Saud Arabystanynyň patyşasy, iki Mukaddesligiň Hyzmatkäri Salman bin Abdulaziz Al Saudy gutlady. Gutlagda Türkmenistan bilen Saud Arabystany Patyşalygynyň arasyndaky syýasy, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer we beýleki ugurlardaky hyzmatdaşlyk täze mazmun bilen baýlaşdyryldy, we iki ýurduň halklarynyň bähbitlerine hyzmat etjek hil taýdan täze derejä çykmaga taýýardyrys diýilýär.

... Dünýä ýurtlarynyň ýüzbe-ýüz bolýan köp sanly ykdysady kynçylyklaryna garamazdan, Saud Arabystanynyň ykdysadyýetiniň içerki önümiň jemi iki ýyl bäri 8,7% -e çenli ýokarlanandygyny bellemek gerek G20 ýurtlarynyň arasynda iň ýokary ösüş depginini görkezýän G20 - iň ösen we ösýän ýurtlary bolan hökümetleriň we merkezi banklaryň ýolbaşçylarynyň birleşigidir.

Ýene bir zat: Saud Arabystany Patyşalygy 1992-nji ýylyň 22-nji fewralynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny ykrar eden we onuň bilen diplomatik gatnaşyklaryny ýola goýan ilkinji ýurtlaryň biri boldy. Özara bähbitli gatnaşyklar ýola goýlaly bäri, biziň ýurtlarymyz netijeli ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň uly potensialynyň bardygyny we häzirki wagtda hil taýdan täze derejä çykýandygyny görkezdi.

2 (43).jpg

... Saud Arabystanyň ilçisi Said Bin Osman Suwaýdi gutlaglary kabul edip, Patyşalyk bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklaryň ähli ugurlarda progressiw ösüşi görkezýändigini aýtdy. Doganlyk ýurtlarymyzyň umumy taryhy, medeni we siwilizasiýa gymmatlyklary, däp-dessurlary, milli mirasynda köp umumylyklary bar.

Patyşalygyň ilçisi sözüni dowam etdirip: "Saud Arabystany we Türkmenistan, umumy bähbitleri berk esasda gazanmak üçin hyzmatdaşlygyň has giň gözýetimlerine ýetmäge çalyşýarlar. Türkmenistan, strategiki ýerleşişi, ägirt uly tebigy baýlyklary we dünýäniň ähli ýurtlary bilen gatnaşyklary ösdürmäge mümkinçilik beren bitarap syýasaty sebäpli paýhasly we deňagramly syýasat alyp barmak bilen, sebit we halkara derejsinde ähli ugurlarda gülläp ösýär.

3 b.jpg

Baýramçylykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan premýer-ministriň orunbasary Batyr Amanow Gutlag sözlerini okady, ýokary derejede geçirilen işjeň syýasy gatnaşyklaryň we ýygnaklaryň türkmen-saud gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösmegi üçin berk esas bolup durýandygyny belledi.

Wise-premýer Batyr Amanow: "Türkmenistanyň Arap dünýäsi bilen hoşniýetli gatnaşyklar, Saud Arabystany Patyşalygy bilen däp bolan gatnaşyklar, iki tarapyňam gowy niýetleri bilen berkidilýär. Muny Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň şu ýylyň iýul aýynda Arap Aýlagy döwletleri we Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça hyzmatdaşlyk Geňeşiniň sammitine gatnaşmak üçin Saud Arabystany Patyşalygyna eden sapary şaýatlyk edýär.

Resmi çykyşlardan soň myhmanlaryň - Saud Arabystany Patyşalygynyň Milli güni bilen gutlamak nobaty geldi.

4 (21).jpg

Soňra, Patyşalygyň ilçihanasynyň howlusynda agşamlyk nahary berildi.

Agşamlyk nahary şem ýakylan, güýzüň başynda aýratyn owadan we şahyrana görnüşe beslenen türkmen paýtagtynyň asuda asmanynda boldy...

5 (11).jpg

ORIENT news

Foto: orient.tm

Şeýle hem okaň: