Iň täze habarlar

Kazyýet, daniýaly suratkeşiň boş suratly çeper mekirine 67000 ýewro baha kesdi

24.09.2023 | 11:00 |
 Kazyýet, daniýaly suratkeşiň boş suratly çeper mekirine 67000 ýewro baha kesdi

“Pul al we ylga” atly boş suratly spektakl konseptual suratkeş Jens Haaninge gaty gymmada düşdi. “Euronews”-yň habaryna görä, Daniýanyň kazyýeti Aalborg şäherindäki Kunsten häzirki zaman sungat muzeýine 67000 müň ýewro tölemegi buýurdy.

Hemmäni geň galdyran awtor, “boýalan” suratlar hökmünde iki sany uly boş surat bilen üpjün etdi we olara “Pul alyň we ylgaň” diýip at berdi. Aslynda, bu eser Daniýa ilatynyň girdejisiniň nyşany hökmünde kroner banknotlary bilen örtülmelidi. Sungat dünýäsinde Haaning garyplyk, deňsizlik, migrasiýa meselelerine bagyşlanan we sungat söýüjileriniň ýüregini özüne çeken eserleri bilen tanalýar. Has garaşylmadyk zat bolsa, onuň juda gahary geldi.

Şeýle-de bolsa, suratlar soň sergä çykyp başlady we köp bilesigeliji myhmanlary özüne çekdi. Emma muzeý Haaningden puluň yzyna gaýtarylmagyny isledi we boýun gaçyranda ýolbaşçylar kazyýete gitdiler. Karara görä, hudožnik 67000 ýewro grantyny muzeýe gaýtaryp bermeli boldy, ýöne ol 3500 ýewro töleg alyp biler.

Haaningiň özi bu hereketini kyn iş şertlerine garşy bir hiledir. "Eger işçiler haýsydyr bir aýylganç işde oturan bolsalar we aýlyk almaýan bolsalar, meniň maslahatym, alyp biljek zadyňyzy ele almak we ylgamak" - diýdi.

Jens Haaning diňe jedelli suratkeş däl. Şuňa meňzeş sungat hileleri öň hem bolupdy. Diňe çotga ussalarynyň sungat dünýäsine asla keseki bolgusyzlygy, ikiýüzliligi we elitizmi nygtaýan döredijiligiň we çykyşlaryň uzyn sanawyna goşuldy.

Esasan hem, 2018-nji ýylda bolup geçen haýran galdyryjy waka ýatdan çykanok. Banksiniň "Şarly gyz" eseri Sotheby's-de 1,28 million ýewro satyldy. Satuwdan soň eser çarçuwadan ýuwaş-ýuwaşdan süýşüp, awtoryň çarçuwada özi tarapyndan gurlan bölek bilen zolaklara bölünipdi. Žiwopisiň hakykatdanam ýok edilendigine garamazdan, alyjy onuň üçin kesgitlenen mukdary töledi.

ORIENT news

Foto: euronews

Şeýle hem okaň: