Iň täze habarlar

Türkmen gümrükçileri hünär etikasyny ösdürmek boýunça seminar geçdiler

06.06.2023 | 13:31 |
 Türkmen gümrükçileri hünär etikasyny ösdürmek boýunça seminar geçdiler

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň Merkezi edarasyndan 25 işgär Bütindünýä gümrük guramasynyň (BGG) howandarlygynda USAID-iň maliýe taýdan goldaw bermeginde hünär etikasy boýunça guralan seminara gatnaşdylar.

Olar Bütindünýä gümrük guramasynyň gümrük edaralarynda sap ýüreklilik we aýdyňlyk babatyndaky gurallary bilen, bähbitleriň gapma-garşylygyny dolandyrmakda öňdebaryjy tejribe bilen tanyşdylar.

BGG-nyň halkara bilermenleri Da Silwa we Daşgin Aliýew, şeýle hem Şri-Lankanyň gümrükhanasynyň gözegçilik bölüminiň başlygynyň orunbasary Nandika Sanat Kumanaýke seminara gatnaşyjylary gümrük edaralarynyň degişli dolandyryş we edeplilik hakynda Aruşa jarnamasy bilen tanyşdyrdylar.

Aruşa jarnamasy BGG-nyň göçme sessiýasynda Aruşa şäherinde, Tanzaniýada 1993-nji ýylda kabul edilipdi. Onda netijeli dolandyryşyň we gümrük edaralaryndaky gulluk etikasynyň ýörelgeleri bellenilendir. Olaryň arasynda 10 ýörelge – ýolbaşçylyk orny we işe wepalylyk, aýdyňlyk, awtomatlaşdyrma, audit we derňewleri geçirmek, özüňi alyp barmagyň kodeksi we beýlekiler bar.

Aruşa jarnamasynyň ýokarda görkezilen ýörelgelerinden özüňi alyp barmagyň toplumlaýyn kodeksiniň işlenip düzülmegine, aýan edilmegine we kabul edilmegine esasy ähmiýet berilýär, olar tutuş gümrük işgärleriniň özüni alyp barmagynyň aýdyň düzgünlerini kesgitleýär.

ORIENT habarlar

Foto: customs.gov.tm

Şeýle hem okaň: