Iň täze habarlar

Gurbanguly Berdimuhamedowyň çykyşlary ýerleşdirilen kitabyň 15-nji tomy neşir edildi

29.05.2023 | 12:52 |
 Gurbanguly Berdimuhamedowyň çykyşlary ýerleşdirilen kitabyň 15-nji tomy neşir edildi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirligi «Ösüşiň täze belentliklerine tarap» atly kitabyň —Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2021-nji ýyldaky ylmy makalalary, çykyşlary, söhbetdeşlikleri, ýüzlenmeleri ýygnanan kitabynyň 15-nji tomyny neşire taýýarlady.

Kitapda Türkmenistanyň daşary syýasat kursunyň alnyp barlyşyndaky wajyp pursatlar, onuň ösüşi, belli seneleriň baýram edilmegi, şol sanda Aşgabadyň 140 ýyllygynyň baýram edilmegi beýan edilýär.

Bulardan başga-da, neşirde Gurbanguly Berdimuhamedowyň beýleki döwletleriň baştutanlary bilen duşuşyklary beýan edilýär, şol ýurtlar bilen 2021-nji ýylyň jemleri boýunça dürli ugurlar boýunça 200-den gowrak hökümetara resminamalaryna gol çekilipdi.

Kitap türkmen, rus we iňlis dillerinde neşir edildi.

ORIENT habarlar

Foto: turkmenistan.gov.tm

Şeýle hem okaň: