Iň täze habarlar

BelTA: Belarus ŞHG-syna agza bolmagy resmileşdirmegi iýun aýyna çenli tamamlamagy meýilleşdirýär

11.03.2023 | 12:05 |
 BelTA: Belarus ŞHG-syna agza bolmagy resmileşdirmegi iýun aýyna çenli tamamlamagy meýilleşdirýär

Belarus Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasyna agza bolmak üçin gerekli bolan ähli çäreleri guramanyň Delide boljak iýunda geçiriljek sammitine çenli ýerine ýetirmegi meýilleşdirýär. Bu barada ýurduň prezidenti Aleksandr Lukaşenko ŞHG-nyň baş sekrateary Çžan Min bilen duşuşygynda beýan etdi – diýip, BelTA habar berýär.

«Biz Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasyna synçy hökmünde bolmak bilen, oňa indi agza bolmaklyga çynlakaý taýýarlandyk. Şol sebäpli hem biz möhletler boýunça iýun aýyna çenli — Delide ýene-de duşuşýançak gürrüňsiz ýetişeris» — diýip, Lukaşenko beýan etdi we munuň tiz we çynlakaý depgindigini belledi.

2010-njy ýyldan bäri Belarus ŞHG dialogy boýunça hyzmatdaş bolup durýar, 2015-nji ýyldan bäri ol guramanyň synçy-ýurdy boldy. Geçen ýylyň tomsunda Belorus agza-döwlet hökmünde ŞHG-na girmek barada karara geldi we munuň üçin zerur bolan resminamalary tabşyrdy.

Şu ýylyň 9-njy fewralynda Lukaşenko degişli permana gol çekdi, ol ýurduň ŞHG-nyň agzasy derejesini almak boýunça borçnamalary baradaky ähtnamanyň taslamasyny tassyklady.

ORIENT habarlar

Foto: e-cis.info

Şeýle hem okaň: