Bakuda Aziýa-Ýuwaş umman sebitinden Merkezi Aziýa we Kawkazyň üsti bilen Ýewropa çykýan ulag geçelgesini ara alyp maslahatlaşdylar

Bakuda Aziýa-Ýuwaş umman sebitinden Merkezi Aziýa we Kawkazyň üsti bilen Ýewropa çykýan ulag geçelgesini ara alyp maslahatlaşdylar

– Bakuda "AÝU ýurtlary-Hytaý-Gyrgyzystan-Özbegistan-Türkmenistan-Azerbaýjan-Gruziýa-Ýewropa" Halkara multimodal ýolunynyň demirýol operatorlarynyň duşuşygy geçirildi – diýip, Trend agentligi “ADY Container” azerbaýjan kompaniýasyna salgylanyp, habar berýär.

Duşuşykda alty sany üstaşyr ýurduň demirýol operatorlary tarapyndan Hytaýyň Kaşgar şäherinden (Sinszýan Uýgur awtonom sebiti) Ýewropa konteýnerli ýük daşamak boýunça synag taslamasy ara alnyp maslahatlaşyldy.

Özbegistanyň, Azerbaýjanyň, Gruziýanyň, Gyrgyzystanyň, Türkmenistanyň we Türkiýäniň demir ýol ulgamlarynyň edara wekilleri bu geçelge boýunça şu ýylyň dowamynda eýýäm iki gezek – mart aýynda Daşkentde we iýun aýynda Çolpon-Atada duşuşdylar, häzir bolsa, Bakuda bilelikdäki ýerine ýetirilen işiň esasy netijelerine garaldy.

– Sanly platformanyň synag görnüşi eýýäm taýýar, bu geçelge boýunça ýük daşamagyň netijeliliginiň ýokarlanmagyny we amallaryň iň amatly görnüşiniň saýlanmagyny üpjün eder. Bu ugurda ýöriteleşen UNISER kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen platforma synag tertibinde durmuşa geçirilip başlanýar – diýlip, habarda bellenýär.

Şeýle hem, gatnaw ugurlary barada maglumatlar ýerleşdiriljek saýt barada pikir alyşyldy.

Duşuşyga gatnaşyjylar ugruň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin taraplaryň gatnaşmagynda konsorsium döretmegiň zerurdygyny bellediler we bu ugurda gepleşikleri dowam etdirmek kararyna geldiler.

"AÝU ýurtlary-Hytaý-Gyrgyzystan-Özbegistan-Türkmenistan-Azerbaýjan-Gruziýa-Ýewropa" Halkara multimodal ýoluny ösdürmek baradaky şertnamalar 2019-njy ýylyň dekabrynda Daşkentde ylalaşyldy. Türkiýe bu ugra 2021-nji ýylyň dekabrynda goşuldy. Häzirki wagtda konteýnerli ýükler bu ugur boýunça Türkiýeden Baku-Tbilisi-Kars demir ýol geçelgesi boýunça, şeýle hem Gruziýanyň Poti we Batumi portlary bilen Özbegistan, Türkmenistan, Gyrgyzystan aralygynda ikitaraplaýyn ugur boýunça daşalýar.

2021-nji ýylda bu ugur boýunça ýük daşamagyň möçberi 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 101% ýokarlandy. Ýük daşama işleri Türkiýäniň “Pasifik Eurasia Logistics”, Gruziýanyň “GR Logistics and Terminals”, Azerbaýjanyň “ADY Container LLC” kompaniýalary we Türkmenistanyň ulag-logistika merkezi (TULM) tarapyndan amala aşyrylýar.

ORIENT news