Iň täze habarlar

Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýeti gaty hojalyk galyndylaryny ýygnaýar

06.06.2024 | 16:03 |
 Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýeti gaty hojalyk galyndylaryny ýygnaýar

Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýeti Aşgabatda gaty hojalyk galyndylaryny ýygnamak taslamasyny durmuşa geçirýär.

Şeýlelikde, galyndylara öwrülen batareýalary we akkumulýatorlary öz içine alýan gaty hojalyk galyndylary; elektrik enjamlary; laklar; boýaglar we kosmetika serişdeleri; hojalyk himiýa serişdeleri; lukmançylyk galyndylary sişenbe we anna günleri fiziki we ýurdiki şahslardan ýygnalar. Soňra galyndylar gaýtadan işlemek üçin iberiler.

9 kg galyndy üçin bag nahaly görnüşinde sylag berilýär.

+99312 93-02-81; +99363 86-43-55 telefon belgileri bilen habarlaşyň we daşky gurşawy goramaga goşant goşuň!

ORIENT news

Foto: socium-sokol.ru

Şeýle hem okaň: