Iň täze habarlar

Türkiýäniň Ýozgat şäherinde Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan çäreler geçirildi

03.06.2024 | 10:48 |
 Türkiýäniň Ýozgat şäherinde Magtymguly Pyragynyň  300 ýyllygyna bagyşlanan çäreler geçirildi

Türkiýe Respublikasynyň Ýozgat şäheriniň merkezi seýilgähinde Türkmenistanyň Türkiýedäki Ilçihanasy tarapyndan Beýik türkmen şahyry we filosofy Magtymguly Pyragynyň ýadygärligine gül goýmak dabarasy gurnaldy.

Geçirilen dabara Ýozgat welaýatyň we şäher häkimliginiň ýolbaşçylary, Türkiýäniň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, türkmen talyplary we habar beriş serişdeleriň wekilleri gatnaşdy.

Gül goýmak dabarasyndan soň, Ýozgat şäheriniň Bozok uniwersitetiniň maslahatlar zalynda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlan ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahata hormatly myhmanlar hökmünde Ýozgat welaýatynyň Gubernatory Mehmet Ali Ozkan, Bozok uniwersitetiniň rektory Erwen Ýaşar, professor-mugallymlar we türkmen talyplary gatnaşdylar.

Maslahatyň dowamynda Magtymguly Pyragynyň eserleriniň diňe bir Türkmenistanyň medeniýetine däl, eýsem sebit ýurtlaryna-da möhüm täsiri bellenildi. Şeýle hem, çykyş edenler türkmen filosofy we şahyry Magtymguly Pyragynyň ÝUNESKO-nyň «Dünýä hakydasy» atly halkara sanawyna girizilendigi we 2024-2025-nji ýyllarda UNESСO bilen bilelikde bellenilip geçiriljek şanly seneleriň sanawyna goşulandygyny hem bellediler.

Şeýle hem, Bozok uniwersitetinde Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we Türkmen Halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň eserlerinden, Magtymguly Pyragynyň kitaplaryndan ybarat we türkmen medeniýetini wasp edýän amaly-haşam sungatynyň eserleriniň sergisi görkezildi.

ORIENT news

Foto: Türkmenistanyň Türkiýedäki Ilçihanasy tarapyndan berildi

Şeýle hem okaň: