Iň täze habarlar

Ýangyn söndürijiler kýorling usulyny ulanyp doňan kölde suguny halas etmäge nähili kömek etdiler

09.12.2023 | 23:47 |
 Ýangyn söndürijiler kýorling usulyny ulanyp doňan kölde suguny halas etmäge nähili kömek etdiler

Demirgazyk sebitlerdäki doňan köller her ýyl ýuka buzda adamlary ýa-da haýwanlary halas etmek üçin çagyrylan gyssagly kömek hyzmatlary bilen kynçylyk döredýär.

Bu gezekki gahrymanlar, sportuň olimpiýa görnüşiniň gurallaryny ulanan amerikan ýangyn söndürijileri boldy.

ABŞ-nyň Minnesota ştatynyň Praýor-Leýk kölüniň aladaly ýaşaýjylary Paýk kölüne gabalan ullakan suguny görenden soň ýangyn gullugy bölümine jaň etdiler. Haýwan buzuň süýnüp duran ýerinde durup bilmedi we aýaklary sowuk suwa düşdi, ol ýerden çykmaga bar güýji bilen synanyşdy, ýöne şowsuz boldy.

2-6.jpg

Ýangyn söndürijiler gelip, suguny Y-şekilli polýus bilen kenara tarap iteklemek üçin kýorling (egrelmek) usulyny ulanmak meýilnamasyny düzdüler. Emma ilki bilen howply buz bölekleriniň dörtsiniň üstünden geçip, haýwanyň ýanyna barmaly boldular.

Praýor-Leýk şäheri gahrymançylykly wakany Instagram ýazgylarynda minnetdarlyk bilen suratlandyrdy: "Ýangyn söndürijiler gorag enjamlaryny geýip, buzuň üstünden seresaplylyk bilen gezdiler... Olar suguny kenara çykaryp başardylar"!

Ine, ýangyn söndürijiler şeýle - otda, suwda we buzda!

ORIENT news

Foto: Prior Lake Fire Department

Şeýle hem okaň: