Iň täze habarlar

“Dutaryň owazlary” festiwalynyň sungat direktory onuň çäklerinde nämeleriň boljakdygyny mälim etdi

11.10.2023 | 17:05 |
 “Dutaryň owazlary” festiwalynyň sungat direktory onuň çäklerinde nämeleriň boljakdygyny mälim etdi

Ýaş sazandalaryň bäsleşigi - 29-njy oktýabrdan 4-nji noýabr aralygynda Russiýanyň paýtagtynda ýedinji gezek geçiriljek Nury Halmamedow adyndaky “Dutaryň owazlary” atly halkara sungat festiwalynyň döredijilik özenidir. Festiwalyň iň möhüm maksatlaryndan biri: nusgawy sazyň ruhuny häzirki zaman şertlerinde gorap saklamakdyr. Bu maksatdan ugur alyp, çäräni gurnaýjylar, ýaryşa gatnaşmak isleýänleriň hemmesini kabul etdiler we bu ýylky ýüz tutanlaryň sany rekord derejede boldy.

Türkmenistandan diňe bir 7 ýaşly mekdep okuwçylary we sazçylyk mekdepleriniň şeýle-de Türkmen milli konserwatoriýasynyň talyplary däl, eýsem, - Döwlet simfoniki orkestriniň mugallymlary we sungat işgärleri, Aşgabatdan we Lebap welaýatyndan ýene üç sany çagalar hor toparlary hem bu festiwala gatnaşmaga isleg bildirdiler. Hatda programma täze üýtgetmeleri girizildi we başga bir gün bolsa synaglary düzüldi.

Edilmeli işler kän, ýöne “Dutaryň owazlary” festiwaly ýaly özboluşly taslamany esaslandyryjylar we “ýerine ýetirijiler” diňeje şeýle işjeň gyzyklanmalardan begendiler. Indi meýilnama düzedildi we ýedi günlük aýdym-saz marafonyna taýýarlyk pellehana ýetdi. Taslamanyň awtory we “Dutaryň owazy” festiwalynyň sungat müdiri, Ýewraziýa kompozitorlar bileleşiginiň türkmen sebiti bölüminiň başlygy Mamet Guseýnow festiwalyň çäklerinde nämeleriň boljakdygy barada gürrüň berýär:

-Festiwal Nury Halmamedowyň saýlanan wokal eserleriniň ýygyndysynyň tanyşdyrylyş-konserti bilen açylar. Opera aýdymçysy Darýa Guseýnowa tarapyndan redaktirlenen romanslar ýygyndysynyň çykmagy, türkmen kompozitorynyň doglan gününiň 85 ýyllygyna bagyşlanýar.

Festiwalyň bellenen däbine görä, maksatnama uly ylmy gatlagy öz içine alýar. Şeýlelikde, mysal üçin, 30-njy oktýabrda Russiýanyň Döwlet kitaphanasynyň aýdym-saz bölüminiň Moskwadaky iň owadan binalaryň birinde - meşhur Paşkow öýünde - “Köp medeniýetli giňişlikde milli kompozitorçylyk mekdeplerini döretmegiň meseleleri” atly halkara ylmy we amaly konferensiýasy” atly çäre geçiriler.

1.jpg

Maslahatda ilki bilen diňe GDA ýurtlaryndan çykyş etjekleriň gatnaşmagyny göz öňünde tutuldy, emma maksatnama taýýarlanylýarka beýleki ýurtlardan hem çykyş etjekler foruma goşuldy. Türkmenistandan tanymal sazandalaryň we alymlaryň 30-dan gowragynyň çykyş etjekdigine begenýärin.

Şeýle hem festiwalyň çäginde fortepiano mugallymlary, ýoldaşlary, teoretikleri we beýleki hünärleriň sazandalary gatnaşjak Saz tehnologiýalary akademiýasynyň bilim taslamasy geçiriler. Taslama tölegsiz seminarlary we hünär häsiýetli amaly sapaklary öz içine alar, olaryň hatarynda “Okuw we konsert çärelerinde häzirki zaman sanly fortepianony ulanmak meselesi. Saz gurallaryny saýlamak barada meseleler. Talyplar bilen işleşende aýratynlyklar we nýuanslar, amaly maslahat” bardyr.

Seminara gatnaşýan ähli mugallymlar, Saz tehnologiýalary akademiýasyndan ösen okuw kursynyň şahsy şahadatnamasyny, şeýle hem Gnesins adyndaky RSA-nyň fortepiýano kafedrasynyň ýolbaşçylary tarapyndan maslahat berilýän “Häzirki zaman saz gurşawynda sanly fortepianinoda öwrenmegiň aýratynlyklary” usulyýet gollanmasyny alarlar. Neşirde seminaryň temalaryna degişli materiallar, “qr” kodlary görnüşindäki wideolara baglanyşyklar we kiçi terminologiki sözlük bar. Mundan başga-da, seminara gatnaşyjylar taslama hyzmatdaşlaryndan ýörite sazçylyk bilimi goldaw maksatnamasyna gatnaşmaga mümkinçilik alarlar.

4-nji noýabrda Moskwadaky “Dutaryň owazlary” VII halkara sungat festiwalynyň çäginde Russiýanyň Sungat akademiýasynyň suratkeşi Dariýa Asadullaýewiň “Goja Hazaryň kenarynda” taslamasyny hödürlär. Nury Halmamedowyň “Keçpelek” eserinden ruhlanan grafiki eserleriň bir bölümi, Çeleken şäherinde geçiren çagalyk ýatlamalaryna esaslanýar.

31-nji oktýabrda we 1-nji noýabrda etniki medeni däplerde akademiki aýdym-sazyň iň gowy ýerine ýetirilmegi üçin dürli hünärleri ýerine ýetirýän sazandalaryň bäsleşigi geçiriler. Gala konserti we baýrak gowşurylyş dabarasy 4-nji noýabrda, 19 Preçistenkadaky Russiýa Sungat akademiýasynyň muzeý-sergi toplumynda bolar.

Hemmeleri festiwalymyza ajaýyp nusgawy saz dünýäsine çümmäge çagyrýarys!

Шаблон ыфвв тексте.jpg

ORIENT news

Foto: “Dutaryň owazlary” festiwalynyň guramaçylyk komiteti

Şeýle hem okaň: